Książki i artykułyNasza strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Wszystkie zamieszczone tutaj treści służą celom informacyjno-edukacyjnym.

Poniżej zamieszczamy utwory zawierające nauczanie Śri Ramany Maharishi autorstwa jego bądź jego uczniów oraz inne utwory nawiązujące do istoty nauk Śri Ramany. Niektóre z utworów prezentowane są w całości, inne tylko we fragmentach.

W naszych pracach nad przekładami dokładamy wszelkich możliwych starań, aby teksty umieszczane na stronie były możliwie najlepszej jakości. W pierwszej kolejności dbamy o to, by merytoryczny przekaz nauczania był właściwy i nie zawierał przekłamań; w drugiej staramy się zapewnić poprawność językową tłumaczonych tekstów, co nie zawsze udaje się tak, jakbyśmy chcieli z uwagi na ograniczone możliwości wykonywania prac korektorskich. Za wszystkie literówki lub inne błędy, których nie udało nam się wychwycić przepraszamy, prosząc jednocześnie o zrozumienie i wyrozumiałość.

W znajdujących się tutaj tekstach słowa takie jak Serce, prawdziwe Ja, Atma, Sat, Ćit, Ananda, Rzeczywistość, Świadomość, Jnana itp. pisane są czasami wielką, czasami małą literą, co może chwilami sprawiać wrażenie pewnej niespójności. W głównej mierze wynika to faktu, że słowa te tak zostały napisane zostały w oryginale, a my tego nie zmienialiśmy. Również prosimy o zrozumienie.
________________________________________________________________
Czytając nauki Ramany Maharishi warto wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

Po pierwsze, język nie jest narzędziem precyzyjnym w przekazywaniu duchowych nauk. Nieraz trudno z jego pomocą oddać dokładne znaczenia niektórych terminów czy wyrazić najgłębszy sens pouczeń; słowa zostały stworzone do opisywania zjawisk w świecie przedmiotów podczas gdy nauki Ramany wykraczają poza względne doświadczenia poznającego obiekty podmiotu. Język zamknięty jest w wymiarze uwarunkowanego życia jednostek, tymczasem Bhagavan „mówił” językiem Jaźni, dlatego słowa mogą oddać sens jego nauk tylko mniej lub bardziej niedoskonale. Ramana Maharishi jest nauczycielem, który w pierwszej kolejności naucza w Milczeniu [mouna upadesa].

Po drugie, część używanych do opisu duchowych ścieżek pojęć została przez Ramanę Maharishi na nowo zdefiniowana w sposób różniący się od dotychczasowych definicji Adwaita Wedanty, najczęściej poprzez doprecyzowanie i pogłębienie znaczeń. Poprawne zrozumienie jego pouczeń jest możliwe tylko wtedy, jeśli nauki te rozpatruje się całościowo, wraz z nadanym przez Ramanę znaczeniem tych pojęć. Nie jest dobrym pomysłem wyrywanie pojedynczych słów z całościowego kontekstu jego nauczania i rozpatrywanie ich na gruncie starych definicji lub tym bardziej innych systemów duchowych/religijnych, gdyż prowadzić to może do całkowicie błędnych wniosków.

Po trzecie, mówi się, że przekaz nauczania Adwaita Wedanty był od zawsze dwupoziomowy. Pierwszy poziom adresowany był do ludzi nieświadomych tkwienia w niewiedzy, gdyż dla nich bezużyteczne byłyby nauki mające na celu rozwianie jej. Drugi natomiast skierowany był do adeptów świadomych swojej ignorancji i żywiących szczere pragnienie uwolnienia się od niej. Te dwa nauczania są z konieczności różne. Głębsze aspekty starożytnych nauk pozostają ukryte przed okiem ludzi niedążących do Wyzwolenia. Wprawdzie Ramana Maharishi nauczał w sposób otwarty, a swoimi naukami objaśnił, dopełnił i doprecyzował starożytne objawienia, jednak właściwy, najgłębszy ich sens mogą uchwycić jedynie ci, którzy aktywnie kroczą do Wyzwolenia ścieżką wskazaną przez Śri Ramanę podejmując żarliwą praktykę Atma-vichary. Nie ma możliwości li tylko intelektualnego zrozumienia całości nauk Śri Ramany Maharishi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tekstów duchowych nie czyta się tak, jak czyta się gazetę lub trywialną książkę i nie czyta się ich po to, by gromadzić informacje. Teksty duchowe czyta się tak, jakbyś właśnie zamierzał wzbić się w przestworza i czytał instrukcję latania, niezmiernie ważną, żeby się nie rozbić.
Czytaj tak, aby obudził się w tobie wgląd. Nigdy nie myl intelektualnego zrozumienia z wglądem".


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Nan yar

Nan Yar? - Kim ja jestem?

Najważniejsze pisane prozą dzieło Śri Ramany, zawierające fundamentalne pouczenia udzielone w 1902 roku jednemu z uczniów o imieniu Sivaprakasam Pillai, który spisał je w formie pytań i odpowiedzi. Pouczenia te zostały po raz pierwszy opublikowane w 1923 roku jako „Nan Yar?” - krótkie dzieło w formie 28 pytań i odpowiedzi. Wkrótce potem Śri Ramana własnoręcznie uporządkował i przepisał je w formę eseju, tworząc tym samym logiczną, spójną wersję „Nan Yar?” opartą o te 28 pytań i odpowiedzi, w których jednak Śri Ramana dodał i dopisał kilka fragmentów, inne pominął, część zmodyfikował, rozszeszył i poprawił.
Ponieważ tylko ta wersja została własnoręcznie przygotowana przez Śri Bhagawana należy uznać, iż jest to najważniejsza, autentyczna i autorytatywna wersja.

Prezentujemy dwie wersje utworu: z komentarzami i przypisami Śri Sadhu Om, oraz oryginalną przygotowaną własnoręcznie przez Śri Ramanę.

[Przekład z tamilskiego na angielski: Śri Sadhu Om i Michael James.]

Wstęp

Nan Yar? - Kim ja jestem? (z przypisami i komentarzami Śri Sadhu Om).


Nan Yar? - Kim ja jestem? (bez przypisów i komentarzy).
Muruganar
Guru Vachaka Kovai - Girlanda pouczeń Guru

Zbiór ponad tysiąca ustnych pouczeń Śri Ramany Maharishi zapisanych w przeciągu kilkunastu lat przez żyjącego z nim wiele lat Śri Muruganara - najbliższego ucznia, natchnionego poetę i duchowego giganta. Jako jedyne pouczenia te były zapisywane w czasie kiedy Bhagavan ich udzielał, Śri Ramana osobiście sprawdził i zredagował ten tekst nanosząc liczne poprawki, samemu komponując dodatkowo kilkadziesiąt wersów. Jest to jedno z bardzo nielicznych dzieł, które zostało z taką troską i pieczołowitością gruntownie zweryfikowane przez Bhagavana, co jest dowodem par excellence na jego pełną akceptację zawartych w nim nauk. Wiele ustnych pouczeń Bhagavana zostało za jego życia zapisanych, lecz bardzo niewiele przez niego sprawdzonych, zredagowanych i zaaprobowanych, z tego względu Guru Vachaka Kovai zajmuje jedno z najbardziej poczesnych miejsc pośród spisanych nauk duchowych Bhagavana. Kiedy jeden z redaktorów napisał we wstępie do pierwszego wydania: "To dzieło zawiera nauki Śri Ramany Maharishi w niezkazitelnej formie" i pokazał to Bhagavanowi, ten wziął do ręki pióro i dopisał jedno słowo oznaczające "tylko" lub "istotnie", ostatecznie zdanie to brzmiało więc: "Tylko to dzieło zawiera nauki Śri Ramany Maharishi w niezkazitelnej formie" lub "To dzieło istotnie zawiera nauki Śri Ramany Maharishi w niezkazitelnej formie".
Guru Vachaka Kovai jest najgłębszym, najbardziej wiarygodnym i najbardziej całościowym zapisem ustnych pouczeń Śri Ramany Maharishi, ujętym w 1255 wersach skomponowanych przez Śri Muruganara wraz z dodatkowymi wersami napisanymi przez Śri Ramanę.

[Przekład z tamilskiego na angielski: Śri Sadhu Om i Michael James, komentarze: Śri Muruganar, Śri Sadhu Om i Michael James.]

1-101 (Wprowadzenie. Cześć pierwsza - analiza Prawdy. Prawda lub realność świata. Nierzeczywistość świata. Pokusy tego świata. Jałowość tego świata. Odgrywanie swojej roli w świecie. Vivarta Siddhanta. Ajata Siddhanta.)

102-200 (Powód powstania różnych teorii stworzenia. Rola Boga. Trzy podstawowe istności. Zasłona zapomnienia. Jednostkowość. Związek z nierzeczywistym. Pandit. Poeta. Bezużyteczność studiowania pism. Wielkość Wedanty. Działanie prarabdhy. Moc prarabdhy. Natura ego i Jaźni. Moc wasan. Węzeł ego. Moc ego. Gra ego. Zdrada Jaźni. Niebo i piekło. Trwoga przed piekłem. Zwycięstwo nad piekłem. Wielkość Aham-mukhi. Królestwo Boże. Śiwa. Jedność Hara i Hari.)

201-300 (Śiwa i Śiakti. Śiwa Puja. Namaskaram. Oddawanie czci posągom bóstw. Wibhuti. Święty byk Śiwy. Śiakti i Shanti. Mahat i Anu. Pragnienie siddhi. Nieśmiertelność. Kaya i Kalpa. Nieśmiertelności ciała. Vairagya. Jnana i Vairagya. Natura Ćittam. Ćitta Suddhi. Śmierć. Mieszkanie jivy. Serce. Guru. Łaska Guru. Kilka zapewnień.)

301-407 (Guru Prasad. Guru Puja. Wielkość Guru. Towarzystwo Sadhu. Wielkość Wyznawców. Brahma Vidya. Prawda wszystkich religii. Wizja ograniczoności. Utrata jednostkowości. Czyste Ja. Promienistość Jaźni. Wyzbycie się utrapień. Bezpragnieniwość. Więzy i Wyzwolenie. Samobadanie [Atma-Vichara].)

408-501 (Prawdziwy tapas. Prawdziwe Poznanie. Nirwana. Osiągnięcie [urzeczywistnienie] Jaźni. „Ostateczna możliwa do zrozumienia wiedza” oraz „Wiedza urzeczywistniona”. Doświadczenie szczęśliwości. Sen głęboki. Prawdziwa Rzecz. Utrata poczucia sprawstwa. Osiągnięcie niedziałania. Samopoddanie. Postawa względem wrogów. Prostota życia. Występek nadmiaru. Pokora. Co warto.)

502-604 (Doniosłość pouczeń. Mahawakje. Doniosłość Upaniszad. Upasana. Milcząca upasana. Zwodniczość sporów. Bezużyteczność oceniania. Wiedza pośrednia. Jedna jiva. Wiedza i ignorancja. Złudzenie. Jawa i śnienie. Różne stany. Dwie karmy – dobra i zła. Diady i triady. Przyjemności zmysłowe. Umysł - Maja. Ignorancja.)

605-702 (Niedojrzałość. Pramada. Samsara. Przeciwności. Cud Maji. Szkodliwość sławy. Szkodliwość wyniosłości. Narodziny nieszczęść. Dusza. Bezsilność duszy. Prawda o postrzeganych obiektach. Przedmiotowa uważność. Wyłączenie przedmiotowej uważności. Prawdziwa miłość. Forma. Pięć zadań Boga. Działania duszy i Boga. Twórczość duszy i Boga. Negacja. Stan pozbawiony ukrytych skłonności. Prawdziwy post. Właściwa dieta. Achara i czystość. Beznamiętność. Karany i narzędzia poznania. Przezwyciężanie karan. Postawa lub asana. Moc jogi. Kontrola oddechu.)

703-801 (Tajemnica działania. Mantra-japa. Prawdziwa świątynia. Święte imię. Oddanie. Jedność bhakti i jnany. Bhakti i vichara. Jednopunktowe oddanie. Medytacja a samobadanie. Medytacja nad Jaźnią. Medytacja nad przestrzenią. Medytacja nad czasem. Praktyka. Jedyna sadhana. Pomoc w samobadaniu. Ograniczenia sadhany. Przebywanie w Jaźni i rozróżnienie. Bycie nieporuszonym. Indywidualne „ja”. Powrót do Źródła. Postępowanie sadhaki. Spokój. Obowiązki ucznia.)

802-902 (Dobroć dla jiv. Obowiązki względem przodków. Czynienie dobra innym. Współczucie dla istot żywych. Równość. Sumienie. Niełamanie słowa. Nieprzywiązanie. Wielkość wyrzeczenia. Prawdziwe wyrzeczenie. Jeden umysł. Anihilacja ego. Poznanie Rzeczywistości. Widzenie. Wiedza bezpośrednia. Zawsze bezpośrednie doświadczenie. Nirvikalpa samadhi. )

903-1004 (4. Niezmienność. 5. Odosobnienie. 6. Nieprzywiązanie. 7. Opanowanie umysłu. 8. Martwy umysł. 9. Oomniscjencja. 10. Stan transcendujący czwarty stan. 11. Akhanda-writti. 12. Zerwanie węzła. 13. Zrobienie tego, co jest do zrobienia. 14. Nieistnienie nieszczęścia. 15. Wszechobecność snu głębokiego. 16. Świadomy sen głęboki. 17. Niedualna Wiedza-Świadomość. 18. Boska łaska. 19. Istnienie-Świadomość-Szcześliwość. 20. Wspaniałość Rzeczywistości. 21. Wszystko jest Brahmanem. 22. Zgodność wśród religii. 23. Stan dziecka. 24. Zjednoczenie z Jaźnią. 25. Wspaniałość świadomości.)


cdn...


Muruganar
Istota Pouczenia

Trzydziestostrofowy poemat skomponowany przez Śri Ramanę na prośbę Śri Muruganara. W pierwszych 15 strofach Bhagavan odnosi się do ścieżek karmy, bhakti i jogi, których Lord Śiwa nauczał w dawnych czasach wykonujących błędne praktyki ascetów w lesie Daruka, aby stopniowo podnosić dojrzałość ich umysłów. Dopiero od wiersza 16 Śri Ramana zaczyna opisywać swoją własną ścieżkę Samobadania, prawdziwą ścieżkę Jnany. Nie należy przyjmować, że praktyki opisane w wierszach 1-15 są bezpośrednią ścieżka nauczaną przez Śri Ramanę. Bhagavan akceptował je – o ile wykonywane są z oddaniem i bez egoistycznych intencji - jako niebezpośrenie i okrężne sposoby na stopniowe oczyszczanie umysłu, które z czasem mogą doprowadzić aspiranta do drogi Samobadania, prostej i bezpośredniej metody dostosowanej do racjonalnego i naukowego podejścia współczesnego człowieka, będącej istotą jego nauk.

[Przekład na język polski: Ramanadom.]

Wstęp

Istota Pouczenia (z komentarzami)


Istota Pouczenia (bez komentarzy)ulladu
Czterdzieści wersów o Rzeczywistości.

Ten czterdziestowersowy utwór jest przez wielu uznawany za najważniejsze literackie dzieło Śri Ramany - wyjawia istotę jego nauk.

[Przekład z tamilskiego na angielski: Śri Sadhu Om i Michael James.]


Czterdzieści wersów o Rzeczywistości (z objaśnieniami i komentarzami Śri Sadhu Om).

Czterdzieści wersów o Rzeczywistości (bez objaśnień i komentarzy).


-------------------- Czterdzieści wersów o Rzeczywistości - dadatek. --------------------
Jest to utwór w którym Śri Ramana zebrał kilka swoich pouczeń oraz kilka nauk pochodzących z różnych źródeł, które w owym czasie nie były przetłumaczone na tamilski, przekładając je i adaptując.

Czterdzieści wersów o Rzeczywistości - dadatek (z objaśnieniami i komentarzami Śri Sadhu Om).

Czterdzieści wersów o Rzeczywistości - dodatek (bez objaśnień i komentarzy).The path of Sri Ramana

Sri Sadhu Om - Ścieżka Śri Ramany cz. 1

Jedna z najważniejszych pozycji opisujących praktykę Atma-Vichary.
Śri Sadhu Om to jeden z najbardziej znanych uczniów Ramany Maharishi, wybitny praktyk Atma-Vichary, szczególnie ceniony z powodu rzadkiego daru objaśniania nauk Śri Ramany w jasny i przystępny sposób, pozwalający poszukujacym prawdziwej wiedzy pojąć praktyczne aspekty nauczania Bhagavana. Książka uważana jest za najlepszy i najbardziej wyczerpujący opis nauczanej przez Bhagavana praktyki Samobadania.Atma-vichara i bhakti (jnana-marga i bhakti marga) - fragment wstępu.


Celem jest trwałe szczęście.


Czym jest szczęście?


Atma-vichara jedyną drogą do szczęścia.


Kim ja jestem?


Badanie „Kim ja jestem?” i cztery rodzaje jogi.


Badanie „Kim ja jestem?” to nie jest Soham Bhavana.


Atma-vichara.


Technika atma-vichary

Dodatki:

Atma-vichara Patikam; Jedenaście wersów o atma-vicharze.Sivaprakasam Pillai
Utwory Sivaprakasam Pillai

Sivaprakasam Pillai znany jest jako ten, który jako pierwszy spisał pouczenia udzielone przez Ramanę Maharishi, kiedy to w roku 1902 poprosił zachowującego wówczas milczenie Ramanę o wyjaśnienie natury "ja". Ten napisał odpowiedzi palcem na piasku i krędą na kamieniu. Sivaprakasam spisał je, a w późniejszym czasie zostały wydane jako jedno z najważniejszych dzieł Śri Ramany "Nan Yar?" (Kim ja jestem?).
Znajdujące się tutaj utwory są wyrazem charakterystycznego dla duchowych adeptów bólu, kiedy to znając nauczanie i żarliwie próbując wprowadzać je w życie nie są w stanie dokonać tego w pełni.

Sri Ramana Sadguru Malai.

Sri Ramanopadesam.

Sri Ramana Pada Malai.


Happiness Of Being
Artukuły ze strony "Happines of Being".

Michael James, prowadzący stronę internetową www.happinessofbeing.com, poświęconą dogłębnej eksploracji nauczania i praktyki metody Śri Ramany Maharishi, był przyjacielem i bliskim współpracownikiem Śri Sadhu Om. W swoich tekstach stara się utrzymać ten sam głęboki wgląd i prostotę przekazu co Sadhu Om, z którym pracował nad przekładani dzieł Ramany. Na stronie omawiane są istotne aspekty filozoficzne i praktyczne nauk Śri Ramany, z których część prezentujemy poniżej. Michael jest również autorem ksiażki „Happiness and the Art of Being”, w której szczegółowo wyjaśnia wiele różnych aspektów nauczania Śri Ramany.

Sedno nauk Śri Ramany

Jak rozpocząć praktykę atma-vichary?

Powtarzanie: „Kim ja jestem?” nie jest atma-vicharą.

Samouważność - wysiłek i łaska.

Pozostawanie przy 'ja jestem'.

Myśl 'ja' jest portalem, który prowadzi do poznania naszego prawdziwego'ja'.

Japa (dżapa) 'ja' lub 'ja jestem'.

W jaki sposób skupić się na "ja"?

Dlaczego atmawiczara jest konieczna?


finaltalks

FINAL TALKS (fragmenty)
Książka jest zapisem nauk udzielonych pod koniec swojego życia przez Swamiego Annamalai - ucznia Śri Ramany, konstruktora Ramanasramam i praktyka Atma-Vichary.

Rozmowa 7

Rozmowa 10

Rozmowa 14

Rozmowa 15

Rozmowa 17

Rozmowa 18

Rozmowa 19

Rozmowa 20

--------------------------- Swami Annamalai - inne nauki. -------------------------------------


O samobadaniutalks

Rozmowy ze Śri Ramaną Maharishim

Tłumaczenia wybranych rozmów ze Śri Ramaną Maharishim zaczerpniętych z różnych żródeł.

Rozmowa 1

Rozmowa 2

Rozmowa 3

Rozmowa 4

Rozmowa 5

Rozmowa 6

Rozmowa 7

Rozmowa 8

Rozmowa o oddaniu

Wyznawca a uczeń.

Jestem wolny.

Czy Vichara jest trudna.

Rozmowa o samobadaniu.

Daj mi Mokszę.sadhuom

Śri Sadhu Om

Tłumaczenia tekstów Śri Sadhu Om pochodzące z różnych żródeł.Czy potrzebny jest żyjący nauczyciel?


Śri Sadhu Om - czy potrzeba najpierw zbudować silną osobowości, aby później mieć co porzucić?.


Śri Sadhu Om - człowiek "światowy" a człowiek "duchowy".


Śri Sadhu Om - najważniejsze co powtarzał Bhagavan.


Śri Sadhu Om - Bhagavan jako guru dzisiaj.Śri Sadhu Om - O poddaniu.Śri Sadhu Om - Potrzeba śrawany, manany i nididhyasany.sadhuom

Nadrzędne znaczenie samouważności (Atma-vichary)

Nauki Śri Ramany w przekazie Śri Sadhu Om, zapisane i zredagowane przez Michaela Jamesa.
Część pierwsza.


Część druga.

cdn.

najszybszadroga
Najszybsza i najbardziej bezpośrednia droga do wyzwolenia
WPROWADZENIE.

JAK CZYTAĆ TĘ KSIĄŻKĘ.

OSZUST.

SZTUCZKI OSZUSTA.

NARZĘDZIA OSZUSTA: MYŚL, MYŚLENIE I WIERZENIA.

PRAGNIENIE WYZWOLENIA.

JAK OBUDZIĆ SKRAJNIE INTENSYWNE PRAGNIENIE WYZWOLENIA?

ODKRYCIE METODY ŚWIADOMOŚCI OBSERWUJĄCEJ ŚWIADOMOŚĆ.

METODA ŚWIADOMOŚCI OBSERWUJĄCEJ ŚWIADOMOŚĆ – INSTRUKCJE PRAKTYCZNE.

METODA ŚWIADOMOŚCI OBSERWUJĄCEJ ŚWIADOMOŚĆ – DALSZE ZALECENIA.wszystko jest jednią
Wszystko jest Jednią

Kiedy Swami Annamalai zapytał Ramanę Maharishi o lektury odpowiednie dla człowieka dążącego do wyzwolenia, ten polecił mu sześć ksiąg; ta jest jedną z nich. Jest to anonimowy XIX-wieczny tekst.
Jednia

Ty

Bóg

Pokój

Działanie

Ego----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozostałe artykuły:

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nie tak szybko, przebudzeni - nauczyciele neo-Adwaity i ich krytycy.
autor: Phillip C. LucasZalecenia Śri Ramany Maharishi odnośnie zdrowia i sposobu odżywiania.
Saranagathi, Grudzień 2016Aham sphurana.
autor: John Grimes

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Film:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Polecamy powstały w 2018 film o Ramani Maharishim opisujący jego postać i podstawowe aspekty jego nauczania:

Jnani