Wszystko jest JedniąWszystko jest Jednią

Jednia


1. Wszystko jest jednią, wliczając widziany świat i ciebie, widza oglądającego ten świat.

2. Wszystko co uważasz za ja, ty, on, ona, ono - jest jednią.

3. Wszystko co uważasz za byty ożywione oraz wszystko co uważasz za byty nieożywione – takie jak ziemia, powietrze, ogień i woda – jest jednią.

4. Dobra, które wynika z postrzegania wszystkiego jako jedni nie można czerpać z uważania wszystkiego za oddzielne jedno od drugiego. Zatem wszystko jest jednią.

5. Wiedza o jedni wszystkiego jest dobra dla ciebie i dla innych. Zatem wszystko jest jednią.

6. Ten, kto postrzega „ja jestem oddzielny”, „ty jesteś oddzielny”, „on jest oddzielny” traktuje siebie w sposób różny od innych. I nic nie może na to poradzić. Myśl „ja jestem oddzielny, inni są oddzielni” jest nasieniem, z którego wyrasta drzewo rozróżniania działań w odniesieniu do różnych osób. Jak mogłaby pojawić się nieprawość u tego, kto zna swoją jedność z innymi? Tak długo jak długo istnieje wirus rozróżniania drzewo rozróżniania działań będzie wzrastać, nawet nieświadomie. Dlatego porzuć rozróżnianie. Wszystko jest jednią.

7. Pytasz: ”Jeśli w tym świecie wszystko jawi się jako oddzielne, jak mogę postrzegać wszystko jako jednię? Czy jest jakaś metoda na osiągnięcie tej wiedzy?” Odpowiadam: „Na drzewie widzisz liście, gałęzie, kwiaty i owoce, a jednak wszystkie one są jednym, gdyż zawierają się w słowie ‘drzewo’. Mają wspólny korzeń, płyną przez nie te same życiodajne soki. Podobnie wszystkie rzeczy, wszystkie ciała i wszystkie organizmy mają wspólne źródło i są ożywiane przez tę samą przyczynę”. Zatem wszystko jest jednią.

8. O dobry człowieku! Czy stwierdzenie: „wszystko jest jednią” jest dobre czy złe? Pomyśl. Jak do tego, kto jest zawsze prawy odnosząc się do siebie tak jak do innych a do innych jak do siebie, mogłoby przylgnąć jakieś zło, kiedy on wie, że jest jednym z innymi a inni są jednym z nim? Powiedz mi, czy jest jakiś lepszy sposób na pozyskanie dobra niż wiedza o jedni? Z pewnością inne metody nie mogą być tak dobre jak ta. Jak ktoś może kochać bardziej niż wiedząc, że inni są nim i poznając ich w miłości-jedni jako jednię, którą naprawdę są?

9. Któż może mieć udział w spokoju umysłu i czystości tego, kto zna jednię? Taki człowiek nie ma trosk. Bóg wszystkiego jest jego własnym Bogiem. Matka uważa dobro swego dziecka za własne dobro. Jednak jej miłość nie jest jeszcze doskonała, gdyż wciąż uważa siebie za oddzielną od dziecka. Miłość mędrca, który urzeczywistnił jednię wszystkiego, przewyższa dalece miłość matki. Nie ma innego sposobu na pozyskanie takiej miłości niż poznanie jedni. Zatem wszystko jest jednią.

10. Wiedz, że ten świat jako całość jest nie podlegającym rozkładowi ciałem a ty jesteś nieprzemijającym życiem całego świata. Powiedz mi, czy jest w tym coś niebezpiecznego? Któż boi się podążać bezpieczną drogą? Bądź odważny. Wedy nauczają tej prawdy. Nie istnieje nic poza twoją jaźnią. Całe dobro będzie twoje. Ty sam staniesz się dobrem. Wszystko, co inni od ciebie dostaną, będzie samym dobrem. Kto wpuści zło do swojego ciała i duszy? Jeśli w ciele jest wrzód, usuwa się go. Nawet jeśli leczenie jest bolesne, jego celem jest jedynie dobro. Takie też będą niektóre z twoich działań – będą one jednak również działaniami na rzecz dobra świata. Dlatego nie będziesz uwikłany w rozróżnianie. Powiem krótko: ten, kto poznał jednię, będzie zawsze działał właściwie. Faktycznie to poznanie jedni jest siłą sprawcza jego działań. On nie może błądzić. W tym świecie jest on widzialnym Bogiem. Wszystko jest jednią.