Guru Vachaka Kovai - Girlanda pouczeń guru.102-200 (Powód powstania różnych teorii stworzenia. Boska gra. Trzy podstawowe istności. Zasłona zapomnienia. Jednostkowość. Związek z nierzeczywistym. Pandit. Poeta. Bezużyteczność studiowania pism. Wielkość Wedanty. Działanie prarabdhy. Moc prarabdhy. Natura ego i Jaźni. Moc wasan. Węzeł ego. Moc ego. Gra ego. Zdrada Jaźni. Niebo i piekło. Trwoga przed piekłem. Zwycięstwo nad piekłem. Wielkość Aham-mukhi. Królestwo Boże. Śiwa. Jedność Hara i Hari.)8. Powód powstania różnych teorii stworzenia.


102. Dlaczego Wedy w różnych miejscach opisują różnie proces stworzenia? Ich jedyną intencją nie jest wcale ogłoszenie poprawnej teorii stworzenia lecz sprawienie, by aspirant wniknął w Prawdę, która jest Źródłem stworzenia.

(Sadhu Om: Gdyby stworzenie było prawdziwe, Wedy opisywałyby je tylko w jeden sposób, jednak te różnorodne teorie są potwierdzeniem, że stworzenie nie jest prawdziwe. Wedy celowo nauczają sprzecznych teorii po to, aby umożliwić dojrzałym aspirantom odkrycie fałszywości koncepcji stworzenia. Jednakże takie sprzeczności znajdujemy tylko wtedy, kiedy Wedy mówią o stworzeniu, nigdy gdy próbują opisać naturę Jaźni, Najwyższego. Odnośnie Jaźni wszystkie one mówią jednym głosem deklarując: „Jaźń jest Jedna, Doskonała, jest Całością, jest Nieśmiertelna, Niezmienna, Samoświetlna itd.” Powinniśmy na tej podstawie zrozumieć, że głębszą intencją stojącą za przedstawianiem takich przeczących sobie teorii jest pośrednie ukazanie adeptowi konieczności wnikania w Jaźń, która jest źródłem wszystkich teorii stworzenia.)

9. Boska gra.


103. Przedwieczny za pomocą swej własnej mocy Maji ukrywa się niewidzialny [chociaż jaśnieje bardziej bezpośrednio niż cokolwiek innego] i zarzuca linę trzech stanów w przestrzeń umysłu; utrzymując ją w pionie sprawia, że jiva, która błędnie bierze ciało za „ja”, balansuje na tej linie i w ten sposób rozgrywa swoją boska grę!

(Sadhu Om: Jest tutaj nawiązanie do sztuczki wykonywanej przez wędrownych magików w Indiach, polegającej na tym, że ukrywający się magik rzucał w powietrze linę i utwierdzał ją w pionie, przez co ta wyglądała jakby wisiała w powietrzu. Następnie jego asystent wspinał się na linę i balansował na jej szczycie. Tutaj Bóg jest magikiem, miejsce gdzie się ukrywa Sercem, lina trzema stanami [jawy, śnienia, snu], a jiva wspinającym się asystentem.)

104. Z perspektywy ignoranta może się czasem wydawać jakby Najwyższy, który oddał władzę Maji, sam był związany jej podstępnymi nakazami [by zwodzić jivy].

(Sadhu Om: Stwierdzenie, że Najwyższy oddaje władzę Maji oznacza moment, w którym aspirant trwający w Jaźni staje się nieuważny i pozwala pojawić się ja-myśli. Kiedy raz pozwoli się na pojawienie myśli-ja nie ma nic dziwnego w tym, że nawet Bóg i Jnani wydają się być związani potęgą Maji; jednakże to przejawienie jest fałszywe, ukazując się jedynie ja-myśli.

Nawet w życiu Śri Bhagawana bywały momenty, w których wydawał się aprobować niemądre koncepcje światowych ludzi, tak jakby był związany jakimiś nakładanymi przez nich uwarunkowaniami. Jednakże wszystkie te sprawy wyglądały tak jedynie w oczach ignorantów.)


105. Pisma święte mówią, że, podobnie jak wszystkie istoty ożywione i nieożywione wykonują właściwe sobie aktywności na skutek samej tylko obecności słońca, które wschodzi bez żadnej wcześniejszej intencji, tak i wszystkie działania są realizowane przez Boga [który tak naprawdę ani nie działa ani nie ma żadnych intencji].

106. W samej tylko obecności słońca lotus zakwita, kwiat lilii wodnej się zamyka, soczewka zapala ogień, a wszystkie stworzenia budzą się, pracują i odpoczywają [zgodnie ze swą naturą].

107. Pięciorakie zjawiska funkcjonują jedynie na skutek potęgi obecności Boga, tak jak igła porusza się w obecności magnesu lub jak lilia wodna otwiera swój kwiat a lotos zamyka w obecności światła księżyca.

(Pięciorakie zjawiska to tworzenie, podtrzymanie, rozkład, zasłanianie i Łaska.

Słońce ani nie planuje ani nie nakazuje działać istotom ożywionym, jednakże umożliwia im samą swoją obecnością wykorzystanie tego tak jak chcą, każdy z nas swój własny sposób. Podobnie również obecność Boga [tzn. obecność Jaźni] jest wykorzystywana przez umysł każdego z nas na swój własny sposób: albo do wykonywania karmy i bycia nią związanym albo do wnikania w Istotę Bytu i osiągnięcia Wyzwolenia. Tak jak aktywność natury nie może się odbywać bez obecności słońca, tak i pięciorakie zjawiska nie mogą się wydarzać bez Łaski [tj. obecności] Boga lub Jaźni.)


108. W obecności Najwyższego, który sam z siebie nie ma żadnych intencji, jivy zajmują się zewnętrznymi aktywnościami, krocząc ścieżkami różnorakich działań i zbierając ich słuszne owoce, aż ostatecznie [zdając sobie sprawę z bezużyteczności wszelkich działań] zwracają się do Jaźni i osiągają Wyzwolenie.

(Sadhu Om: Chociaż obecność Najwyższego jest potrzebna do zaistnienia – zgodnie z naszym własnym życzeniem - więzi czy Wyzwolenia, to On nie jest za to odpowiedzialny.)

109. Tak jak [dobre czy złe] wydarzenia na Ziemi nie wpływają na Słońce i tak jak właściwości czterech elementów [żywiołów] nie wpływają na przepastny eter [przestrzeń], podobnie działania [karma] jivy z pewnością nigdy nie wpłyną na Boga, który jest poza umysłem.

10. Trzy podstawowe istności [Bóg, świat i dusza].


110. Jeżeli ktoś zbada aż do samego końca „Kim jest ta jiva [dusza], 'ja'?” odkryje, że ona nie istnieje a Śiwa objawi się jako Najwyższa Przestrzeń Świadomości. Zatem, jeżeli jiva – widzący, który z ogromną pożądliwością ogląda ten świat – zniknął, niedorzecznością jest przypisywać realność światu - temu, co widziane.

(Sadhu Om: Jako że realność widzącego i widzianego jest jednym i tym samym, kiedy widzący [jiva] okazuje się być nierzeczywisty, widziane jest również poznawane jako nierealne. Prawdziwa natura Jaźni [która dotychczas była postrzegana w tej triadzie jako będąca Bogiem] zostanie wówczas odkryta jako jedyna rzeczywistość.)

111. Kiedy znikają te dwie powyższe główne istności [tzn. jiva i świat] – jedynym co pozostaje jaśniejąc jest Śiwa [tzn. Jaźń]. Jednak choć jest to absolutna Prawda, to jak już martwa jiva może pomyśleć o Tym jako o czymś niedualnym?

(Sadhu Om: Ponieważ Niedualna Prawda [Adwaita] jest poza zasięgiem myśli, Bhagawan Ramana zwykł był mówić, że Adwaita nie może być nazywana religią, gdyż „mata” [religia] jest tym, co jest uprawiane przez „mati” [umysł]. Zobacz wers 993.)

112. Gdybyśmy świat i jivę uznali za wieczne i rzeczywiste oznaczałoby to skazę w Całości Najwyższego. Nie możemy więc powiedzieć, że świat i jiva są rzeczywiste, chyba że uznamy, iż Najwyższy jest niedoskonały i podzielony.

(Sadhu Om: Szkoły duchowe takie jak Dwaita czy Vishishtadwaita, które utrzymują, że świat i jiva są rzeczywiste powinny przyjąć, że tak twierdząc degradują Boga do poziomu częściowej tylko realności lub porzucić swoje dualistyczne koncepcje.)

113. Jeżeli jiva, odbita Świadomość, jest naprawdę istnością oddzieloną od Najwyższego, wtedy deklaracja Mędrców mówiących „Jiva nic nie czyni, wszystko jest działaniem Śiwy” musiałaby być zwykłą imaginacją i nie opierać się na ich własnym doświadczeniu.

(Tak jak absurdem byłoby utrzymywanie, że mędrcy głoszą jakieś wyobrażone tezy nie oparte na ich własnym doświadczeniu, tak i niepoprawnym jest stwierdzenie, że jiva jest rzeczywistą istnością oddzielną od Najwyższego.)

114. Kiedy małe punktowe światło [używane do wyświetlania obrazów na ekranie kinowym], zostaje rozpuszczone w jasnym świetle słońca [wpuszczonym do sali kinowej], wszystkie obrazy przestają momentalnie istnieć. Podobnie, kiedy ograniczona świadomość [ćitta] umysłu zostaje rozpuszczona w Najwyższej Świadomości [Ćit], pokaz wyświetlania obrazów tych trzech podstawowych istności [świata, Boga, duszy] również znika.

115. Zatem, jeżeli jest tylko Jedno Źródło Prawdy, dlaczego wszystkie religie [a czasem nawet Mędrcy] zaczynają swoje nauczanie od przyznania, że te trzy istności są rzeczywiste? Ponieważ umysł, uwikłany w przedmiotową wiedzę, nie zgodziłby się uwierzyć w Jednię, chyba że Mędrcy raczą o Niej nauczać jako o trójni.

(Zobacz wers 2 Czterdziestu wersów o Rzeczywistości.)

11. Zasłona zapomnienia.


116. Wiedz, że gruba zasłona zapomnienia o wszystkich przykrościach wyrządzonych innym lub przez innych podczas niezliczonych wcześniejszych żywotów jest nakładana na jivę za sprawą Łaski Boga [dla jej własnego spokoju].

117. Jeżeli pamięć kilku tylko przykrych wydarzeń z tego życia może zamienić życie człowieka w piekło, to czy zapomnienie nie powinno być przez wszystkich umiłowane?

(Sadhu Om: W dwóch powyższych wersach Śri Bhagawan poucza nas, że próba poznania naszych przeszłych wcieleń jest głupotą. Zarówno przyjemność jak i cierpienie są zwykłymi myślami, mającymi swoje źródło w ja-myśli, która sama w sobie jest nieszczęściem – a ponieważ prawdziwa szczęśliwość nie może się narodzić z cierpienia, dlatego zapomnienie przyjemności i bólów przeszłych wcieleń jest błogosławieństwem.)

12. Jednostkowość.


118. Osobowy Bóg czy Bogini oraz ich szczególne moce będą się wydawać rzeczywiste w wyobrażeniach umysłów tylko tych ludzi, którzy ich wielbią. Takie mentalne urojenie jest przez cały czas nieistniejące dla Jaźni, która transcendentuje umysł.

119. Wyłącznie z powodu fałszywej, warunkowanej zmysłami wiedzy ignorantów mówi się, że Mukta, który urzeczywistnił Prawdę, posiada jednostkowość [vyakti]. Tak naprawdę całościowość [avyakti] jest prawdziwym stanem Jnaniego, którego naturą jest Bezmiar Świadomości; jednostkowość widziana w nim przez wyznawców jest odbiciem ich własnej jednostkowości.

(Sadhu Om: Wers ten podkreśla, że ludzie mówiący: „Nie tylko my wiemy, że Jnani jest jednostką, lecz nawet on czuje, że nią jest” całkowicie się mylą; to co widzą w Jnanim, jest tylko odbiciem ich własnej natury.)

120. To co jaśnieje w Sercach najgorliwszych aspirantów jako Najwyższa Rzeczywistość to sama czysta Jnana. Dlaczego zatem, po zniweczeniu ego, mówić: „Tu jest jeden wielki Jnani, a tam jest kolejny”. Czyż są oni zaledwie ciałami?

(Dodatek nr. 3 do cz. 1 Ścieżki Śri Ramany zatytułowany "Kim jest Jnani?" wyjaśnia szczegółowo ten i kolejne wersy.)

121. Z wielką gorliwością i podziwem biegasz od jednego Mahatmy tu do drugiego tam! Jeżeli zbadasz, osiągniesz i poznasz Maha-Atmę [tzn. Wielką Jaźń] w swoim własnym Sercu, wtedy żaden Mahatma nie będzie różny od Tego [w tobie].

122. Jakkolwiek wspaniały i wysoki stan tapasu człowiek by nie osiągnął, nie może być Sahaja-Jnanim [tzn. Tym, który jest w Stanie Bezwysiłkowym], jeżeli wciąż utożsamia się z jednostkowością; jest on tylko aspirantem, być może zaawansowanym.

(Sadhu Om: Zamiarem Śri Bhagawana dającego nam to pouczenie jest abyśmy sami zobaczyli, czy mamy poczucie jednostkowości - bez względu na to, czy inni nazywają nas Jnanim czy ajnanim – i że na tej podstawie powinnyśmy sami siebie właściwie ocenić. Intencją tego wersu nie jest podanie nam miary, byśmy za jej pomocą oceniali innych jako Jnanich czy ajnanich.)

123. Porzucanie prawdziwej Jaźni-Świadomości, która jest pozbawiona cienia jednostkowości i demonstrowanie jakichkolwiek siddhi jest czystą stratą. Kto poza niezdolnymi do poznania Jaźni głupcami będzie pożądać takich bezsensownych siddhi?

(Sadhu Om: Jnani nigdy nie będzie się poczuwał do bycia sprawcą jakichkolwiek siddhi, które za sprawą prarabdhy mogą się w jego obecności przejawiać; nie będą go one zatem napawać dumą ani szczęściem i bez względu na nie będzie pozostawał jak zawsze w Jaźni. Zobacz wers B2 [169] tego dzieła oraz wers 15 dodatku do Czterdziestu wersów o Rzeczywistości.)

124. Bezforemny Jnani, który nieustannie trwa jako Najwyższa Jaźń, jest całościowym zbiorem wszystkich pojedynczych siddhi. Wszystkie siddhi działające przez siddchów są jego, gdyż on jest ich świadkiem. Poznaj go jako nieróżnego od Pana Dakshinamurtiego!

(Sadhu Om: Jnani jest tutaj nazwany „Bezforemnym”.

Ponieważ indywidualni siddchowie, nawet jeśli posiadają wszystkie ośmiorakie siddhi, nie są w stanie ich zaprezentować w obecności Jnaniego, który posiada Atma-siddhi [tzn. moc przebywania w Jaźni] będącą najwspanialszym ze wszystkich siddhi, mówi się, że wszyscy oni zawierają się w nim. Ponieważ Jnani jest Jaźnią Boga z której wszyscy siddchowie czerpią swą moc, powiedziane jest tutaj, że wszystkie siddhi są jego.

Jnani nie jest ani Murtim [tzn. osobową formą Boga] ani Awatarem ani Amsą [aspektem lub częścią] Trimurti [tzn. trójcy Bogów: Brahma, Wisznu, Śiwa]; ponieważ Jnani, Guru-Murti, znajduje się ponad Trimurti dlatego jest tutaj nazwany Panem Dakshinamurtim, Prymarnym Guru.)


13. Związek z nierzeczywistym.


B1. Porzuć myślenie, że to wstrętne ciało jest „ja”. Poznaj Jaźń, która jest wiecznym Szczęściem. Hołubienie tego nietrwałego ciała i próba poznania przy tym Jaźni jest jak próba użycia krokodyla jako tratwy do przepłynięcia rzeki.

(Niektóre wersy w tym utworze były skomponowane osobiście przez Bhagawana Śri Ramanę. Posiadają one odrębną numerację zaczynająca się od litery „B” jak Bhagawan.)

(Sadhu Om: Określenie „Hołubienie tego nietrwałego ciała” jest często błędnie rozumiane przez adeptów; Śri Bhagawan zwyczajnie daje w postaci tego pouczenia ostrzeżenie tym aspirantom, którzy wierzą, że aby urzeczywistnić Jaźń potrzebują długiego życia w zdrowym ciele. Zdarza się, że tacy ludzie popadają w ekstremizmy i – nazywając siebie jogami – marnują większość swego życia wykonując określone praktyki jogiczne, popadają w hipochondrię nadmiernie dbając o sattwiczną dietę, czystość, wygląd, zdrowie itp. W rezultacie tacy niemądrzy ludzie stają się obciążeniem dla utrzymujących ich i bezużytecznymi darmozjadami społecznymi.

Jednakże intencją Bhagawana nie jest bynajmniej zaprzeczenie konieczności i sensowności rozsądnego i umiarkowanego dbania o fizyczne potrzeby ciała. Celem mądrego sklepikarza nie powinno być jedynie zapłacenie czynszu za wynajem pomieszczenia na sklep, lecz dochód znacznie wyższy niż wysokość czynszu. Podobnie celem aspiranta nie powinno być jedynie zapewnienie pożywienia, ubioru i dachu nad głową [czynsz] swojemu ciału [sklep] lecz musi on pamiętać, że jego biznesem prowadzonym przy udziale tego ciała jest samobadanie, a jego celem jest godny zysk samopoznania [urzeczywistnienie Jaźni]. Jeżeli czynsz za ciało nie zostanie zapłacony, biznes nie będzie prosperował.

Jednakże z drugiej strony zapłacenie czynszu [tzn. dostarczenie ciału wszystkich koniecznych mu rzeczy] nie powinno stawać się wyłącznym dążeniem całego naszego życia; zdecydowana większość uwagi powinna być ukierunkowana bezpośrednio na zdobycie Wiedzy-Świadomości Jaźni [samopoznania], przy jednoczesnym skierowaniu jej tyle na inne sprawy, by zapewnić ciału nie więcej niż minimum potrzebne do życia. Nadmierna troska o potrzebny życiowe ciała jest jak uchwycenie się krokodyla, który - zamiast służyć jako tratwa pomagająca nam w przekroczeniu rzeki samsary – połknie nas sprowadzając wszystkie nasze daremne wysiłki do zera.)


125. Ci, którzy wykazują dużą troskę i miłość do swojego ciała, a przy tym twierdzą, że usiłują poznać Jaźń, są jak ten, kto próbuje przepłynąć rzekę myląc krokodyla z pniem drzewa.

126. Spędzanie życia na zwykłym zabieganiu o dobrobyt ciała, zamiast trzymać się Sat-Ćit-Ananda, najsubtelniejszego, które jest poza zasięgiem mowy i umysłu, jest jak czerpanie z wielkim trudem wody ze studni, żeby podlewać nią bezużyteczne chwasty [zamiast ryżu].

127. O tych, którzy zajmują się tym błahym życiem, błędnie biorąc ciało za „ja”, można powiedzieć, że stracili wspaniałe życie Bezkresnej Szczęśliwości w Sercu, które nieustannie czeka by być przez nich doświadczone.

128. Nie wiedząc, że jawiący im się przed oczyma świat wyrządza im tylko wielką krzywdę, ludzie przyjmujący go za rzeczywisty i będący źródłem szczęścia będą tonąć w oceanie życia i śmierci, podobni do człowieka, który chwyta się płynącego niedźwiedzia jak tratwy.

(Sadhu Om: Jeżeli ktoś złapie się płynącego niedźwiedzia nie wiedząc, czym on naprawdę jest, mając nadzieję, że posłuży mu jako tratwa, to będzie miał ogromną trudność w puszczeniu się niedźwiedzia, kiedy już odkryje swój błąd, ponieważ niedźwiedź też będzie go trzymał. Podobnie, nawet jeżeli ktoś usłyszy od Guru, że ten świat jest tylko fałszywym przejawieniem, to na skutek tendencji przyciągania zrodzonych z ogromnego pożądania tego świata, gdy uważał go jeszcze za rzeczywisty, będzie miał ogromną trudność w oderwaniu się od niego. Taka jest siła przywiązania umysłu do tego świata! )

129. Tak jak ruchy pojazdu w którym siedzi pasażer są błędnie uznawane za jego ruch tak i ci, którzy nie uzyskali poznania Jaźni cierpią z powodu urojenia błędnie uznając narodziny i śmierć [samsara] doświadczane przez ego za swoje własne [Jaźni] [narodziny i śmierć].

130. Jeżeli ignorant, który trzyma się ciała i świata jako rzeczywistości, zapragnie posiąść pokój, powinien, odrzucając to błędne mniemanie, uchwycić się jak udumbu Jaźni w swoim Sercu.

(Udumbu to żyjąca w Indiach ogromna jaszczurka znana z tego, że potrafi tak silnie przylgnąć do płaskiej powierzchni, iż człowiek może się jej chwycić i podciągnąć swoje ciało w górę)

131. Ci, którzy żyją życie tego ego, napawając się pożądliwie przyjemnością fałszywych obiektów zmysłowych, skazani są na złudzenia. Jedynym wartym życia życiem jest rozkoszowanie się Najwyższą Świadomością – tzn. bycie Jaźnią.

14. Pandit.


132. Dlaczego wielu z was mówi o mnie pandit? Właściwa oznaka prawdziwego pandita to wiedza, że poznający wszystkie nauki i całą sztukę nie posiada istnienia, a wszystko co odkrył i czego się nauczył przez poprzednie wieki jest w związku z tym zwykłą ignorancją.

(Sadhu Om: W tym wersie Śri Bhagawan sprzeciwia się tym, którzy nazywają do wielkim Panditem tylko widząc jego poetycki geniusz, płynną znajomość pism świętych, wspaniałą pamięć, bystry intelekt, umiejętność prowadzenia rozmów, znajomość wielu języków, wiedzę medyczną, zdolności architektoniczne itd. Zaprzecza aby ten, kto posiadł te wszystkie umiejętności był prawdziwym panditem. Ego, błędna wiedza „ja jestem tym ciałem” jest prymarną niewiedzą – jak więc wiedza zdobyta przez tę niewiedzę może być prawdziwą wiedzą? Poznawanie czegokolwiek różnego od Jaźni jest zatem zwykłą ignorancją.

Jednakże Śri Bhagawan jest prawdziwym panditem z uwago na swoją Wiedzę-Świadomość Jaźni. Tylko ten, kto jest w stanie to rozróżnić i pojąć jest dojrzały by podjąć praktykę Atma-vichary i zdobyć poznanie Jaźni, kwalifikując się tym samym do bycia nazwanym „prawdziwym Panditem”.)


133. Badaniem „Kim jest to 'ja', które poznało całą tę całą sztukę i wiedzę” dosięgamy Serca sprawiając, że ulatnia się ego wraz z całą swoją wiedzą. Ten, kto poznaje pozostałą Jaźń-Świadomość to prawdziwy pandit; jak inni, którzy nie urzeczywistnili tego, mogą być panditami?

134. Tylko ci, którzy nauczyli się zapomnieć wszystko co wiedzą i pozostawać wewnątrz jako jedyni znają Prawdę. Inni, którzy wszystko pamiętają, będą cierpieć w niepokoju oszukiwani przez fałszywą samsarę.

(Sadhu Om: Poznanie wszystkich sześćdziesięciu czterech nauk i sztuk jest owocem myślenia. Myślenie i zapominanie są funkcjami umysłu. Kiedy umysł jest roztopiony w stanie Wiedzy-Świadomości Jaźni, gdzie panuje Jednia, ani pamiętanie ani zapominanie nie może mieć miejsca. Jest to stan w którym promienieje jedynie błogość Jaźni i tylko ten, kto nauczył się doświadczać tej błogości, jest prawdziwym panditem.)

135. O uczony, który pochylasz ze wstydem głowę przez Jnanim, kiedy ten pyta cię „Oh, marna duszyczko, kim jesteś ty, który poznałeś [całą tą wiedzę i sztukę]”, niech twój ignorancki umysł będzie potępiony.

(Sadhu Om: Użyte tutaj przez Bhagawana ostro brzmiące słowa „niech twój ignorancki umysł będzie potępiony” powinny być rozumiane raczej jako błogosławieństwo niż przekleństwo, gdyż celem aspiranta jest potępienie [tzn. całkowita anihilacja] jego własnego umysłu.)

136. Ten, kto jest trwale utwierdzony w Jaźni-Świadomości – zniszczywszy złudzenie, które przybiera formę wątpliwości i niezrozumienia – to najwyższy pandit.

137. Wiedz, że ten, kto dzięki zniweczeniu ego poznaje Najwyższą Rzecz taką, jaką ona jest – to znaczy prawdziwe „ja jestem”, które jest rzeczownikiem „ja”, naturalnym imieniem Jaźni, jaśniejącym wraz z czasownikiem „jestem” - to prawdziwy wolny od skaz pandit.

15. Poeta.


138. Odpowiadając na wołanie topniejącego serca poety, żałującego używania swego języka dla zyskania marnej ludzkiej sławy, pozwól mu żyć szlachetnie przyjmując nowe postanowienie: „Już nigdy nie będę pisał ku czci ludzi, lecz jedynie ku chwale Boga”

139. Ci, którzy zamiast poświęcić Bogu poetyckie natchnienie jakie otrzymali dzięki jego Łasce, trwonią je opiewając nic niewartą ludzką chwałę, są niestety jak ci, którzy zmuszają swą córkę – elokwencję i gibkość języka – aby została prostytutką.

(Sadhu Om: Słowa "córka – elokwencja i gibkość języka" mogą być alternatywnie przetłumaczone jako "Bogini Elokwencji" [Saraswati].)

140. Strumień boskiej poezji może wytrysnąć tylko z serca, które stało się spokojne, będąc poprzez samouważność całkowicie wyzwolone od przywiązania do pięciu powłok [ciał], poczynając od Annamayi ["gruba" powłoka, ciało fizyczne].

16. Bezużyteczność studiowania pism.


141. Jaki jest pożytek z ciągłego studiowania pism świętych po dowiedzeniu się, że najgłębszym ich sensem jest nauka o tym, że umysł musi zostać pokonany aby nastąpiło Wyzwolenie? O tym samym mówi Nan Yar?.

142. Jeżeli ci, którzy są niezdatni nawet do prowadzenia religijnie moralnego życia zabierają się za krytyczne studia nad Wedantą, to nie jest to niczym innym jak kalaniem czystości Wedanty.

(Muruganar: Wers ten podkreśla konieczność posiadania czystego umysłu i serca przez tych, którzy zabierają się za studiowanie Wedanty.)

143. Dla tych, którzy są silnie przywiązani do swoich nieczystych ciał, całe studia nad Wedantą będą tak bezużyteczne jak kołysanie się brody kozła, chyba że dzięki pomocy Boskiej Łaski studia te doprowadzą ich do poddania własnego ego.

144. Uwolnienie się od ignorancji poprzez zwykłe studiowanie pism jest tak samo prawdopodobne jak poroże na głowie konia, chyba że jakimś sposobem umysł zostanie uśmiercony a wszystkie skłonności wymazane poprzez rozkwit Jaźni-Świadomości.

(Sadhu Om: Czytając słowa „jakimś sposobem” należy pamiętać, że Śri Ramana Maharshi mówił tylko o dwóch możliwych sposobach poznania Prawdy: samobadaniu i samopoddaniu. Rezultatem obu tych metod jest zarówno stan mano-nasa [unicestwienia umysłu] jak i vasana-kshaya [wykorzenienia ukrytych skłonności - wasan].)

145. Słaby i niestabilny umysł jivy, rozbiegany nieustannie jak wiatr, nie znajdzie innego miejsca by radować się błogością niż Serce, jego własne Źródło; w porównaniu z nim studiowanie pism jest jak głośne sandhai [bydlęcy targ].

(Sadhu Om: Wszelkie sztuki są niczym innym niż umiejętną grą mentalnych poruszeń [mano-writti]. Tak jak płynąca rzeka huczy i ryczy zanim nie osiągnie swojego pierwotnego źródła, oceanu, gdzie staje się cicha i spokojna, tak i nieustannie poruszający się umysł nie uspokoi się i nie umilknie – porzucając wszystkie takie writti – zanim nie powróci i nie zanurzy się w Źródle. Zobacz również wers 8 Arunachala Ashtakam.)

146. Wykorzenienie bezużytecznych pożądań zmysłowych jest możliwe tylko dla tych mistrzów samobadania, którzy porzucając przepastne Wedy i Agamy poznali poprzez samobadanie Prawdę w Sercu.

(Słowa „przepastne Wedy i Agamy” odnosi się do części pism świętych nauczających wykonywania określonych rytuałów aby spełnić swoje pragnienia.)

147. Choćby ktoś przestudiował z wielkim entuzjazmem i poznał doskonale nieskazitelne Jnana-śastry, musi je zapomnieć, odrzucić i być od nich wolnym, kiedy próbuje pozostawać jako Jaźń.

(Sadhu Om: Podczas fazy śrawany [słuchania lub czytania nauk Guru czy pism] potrzebny jest wielki entuzjazm do studiowania nauk, który jednak odchodzi podczas fazy manany [rozważania ich], gdyż wszystkie te idee przestają być nowością stając się głębokim przekonaniem. Jednakże podczas nidhidhyasany [tj. praktyki], kiedy aspirant zwraca się do Jaźni, zauważa on, że jego znajomość pism świętych rodzi tendencję do pojawiania się zakłócających praktykę myśli, co jest wywołane siłą śastra-wasan. Dlatego nawet najświętsze pisma powinny zostać porzucone i zapomniane, kiedy aspirant próbuje pozostawać w Jaźni i roztopić się w Sercu.)

17. Wielkość Wedanty.


148. Ludzie docześni, zwiedzeni wiodącymi do zagłady zmysłowymi przyjemnościami, nie mogą wiedzieć o istnieniu Prawdy. Nazywają oni osiągnięty u duchowego aspiranta na skutek nieprzywiązania do obiektów zmysłowych urodzajny rozkwit Jnany "uprawianiem jałowej filozofii".

149. Doświadczenie Wedanty jest możliwe tylko u tych, którzy całkowicie porzucili wszelkie pragnienia. Dla żywiących pragnienia Wedanta jest bardzo odległa, dlatego powinni oni próbować pozbyć się wszystkich pozostałych pragnień za pomocą pragnienia Boga, który jest wolny od pragnień.

(Sadhu Om: Termin Wedanta jest powszechnie rozumiany jako określony system filozoficzny, jednak naprawdę oznacza doświadczenie Jnany, które jest ukoronowaniem Wed.

Pożądanie obiektów sensorycznych, będących obiektami drugiej i trzeciej osoby, stoi w bezpośredniej opozycji do pragnienia Boga; jasnym jest, że Bóg nie jest po prostu jednym z wielu obiektów drugiej i trzeciej osoby, ale musi on być Rzeczywistością pierwszej osoby. Dlatego powinniśmy zrozumieć, że odrzucenie wszelkich pragnień drugiej i trzeciej osoby i posiadanie w sobie miłości wyłącznie do Jaźni jest prawdziwym oddaniem się Bogu. Wers B13 [731] mówi o tym samym.)


18. Działanie prarabdhy.


150. Ludzie mądrzy, wiedzący, że wszystkie doświadczenia życiowe są kształtowane wyłącznie przez prarabdhę, nigdy się nie martwią o warunki do życia. Wiedz, że wszystkie życiowe uwarunkowania będą na tobie wymuszane przez prarabdhę czy tego chcesz czy nie.

151. Każda jiva doświadcza swojej własnej prarabdhy, która jest katalizowana przez samą tylko Obecność Śiwy jako Świadka mieszkającego w Sercu każdej z nich. Dlatego jiva, która nie oszukuje siebie myśleniem, że jest doświadczającym prarabdha karmy, lecz wie, że jest czystym Istnieniem-Świadomością, nie jest nikim innym niż Śiwą.

19. Moc prarabdhy.


152. Tak jak mroczny cień u podnóża lampy pozostaje nigdy nienaruszony, podobnie złudne ego niektórych nie ginie nawet wtedy, gdy wskutek swojego przeznaczenia (prarabdha karmy) żyją, rosną, dojrzewają, starzeją się i umierają u stóp Jnana-Guru, bezkresnego Światła Świadomości; jest to najpewniej skutek ich niedojrzałości.

(Niedojrzałość, o której tutaj mowa, to brak pragnienia porzucenia swojego ego, ponieważ Wyzwolenie nie może się pojawić bez bhakti, którego podstawą jest potężne pragnienie utraty ego u aspiranta. Zobacz również wers 605.)

153. Dlaczego nie jest możliwym, nawet jeśli ktoś bardzo tego pragnie, zdobycie ośmiorakich siddhi jednocześnie z poznaniem Jaźni? Ponieważ bogactwo i mądrość są sobie nawzajem przeciwstawne i co do zasady nie mogą być razem zdobyte w tym świecie.

(Jeżeli siddhi pojawiają się wraz z Jnaną, są one skutkiem kamya karmas wykonywanych w poprzednich żywotach, jeszcze w mrocznym uścisku ignorancji. Siddhi są zgodne z prarabdhą [jeden z trzech rodzajów karmy dotyczących ego], a ponieważ Jnana niweczy ego, stoi więc w opozycji do siddhi. Co więcej, Jnana opiera się o Jaźń a nie o ego, dlatego żadna karma jej nie wiąże.

Muruganar: Nie jest więc koniecznie prawdą – jak twierdzą niektórzy – że każdy siddha powinien być Jnanim, a każdy Jnani siddhą; lub, jak mówią jeszcze inni, że żaden siddha nie może być Jnanim ani żaden Jnani siddhą.)


20. Natura ego i Jaźni.


154. Natura ego jest podobna do natury elfa, który jest bardzo rozentuzjazmowany, przejawia się na różne przewrotne sposoby za pomocą niezliczonych fantasmagorii, jest niekonsekwentny w swych zachowaniach i poznaje tylko rzeczy różne od siebie. Jednak naturą Jaźni jest czyste Istnienie-Świadomość.

21. Moc wasan.


155. Niektóre jivy cierpią będąc wciąż na powrót ściągane w wir samsary przez swoje wasany, które są jak złośliwi chłopcy nie pozwalający im uchwycić się mocno Jaźni, brzegu [strumienia samsary].

(Sadhu Om: Jest tutaj nawiązanie do zabaw psotnych chłopców w Indiach, którzy nie pozwalają małym zwierzątkom wyrwać się z kipieli wiru wodnego, lecz wciąż na powrót wrzucają je do niego. Podobnie niektóre jivy próbując uchwycić się Jaźni są stale z powrotem wrzucane przez wasany w samsarę, wirujący potok myśli o świecie.)

22. Węzeł ego.


156. Powodem naszego błędu widzenia przed sobą świata obiektów jest to, że pojawiliśmy się jako odrębne „ja” - widzący - na skutek zaniedbania uważności nieprzebranej doskonałości Jaźni-Świadomości, która jest naszą Rzeczywistością.

(Sadhu Om: Kiedy nasze bezkresne Istnienie jest błędnie zawężane poprzez identyfikację z ograniczonym ciałem, nasza własna Jaźń wydaje się być światem i Bogiem, które to wydają się być istnościami oddzielnymi od „ja”, widza. Jednakże te oddzielne obiekty pojawiają się tylko z perspektywy ego a nie z perspektywy Jaźni. Ta sama idea została również wyrażona w wersie 158.)

157. Fałszywy, zwodniczy i przysłaniający Jaźń węzeł-ego, wierzący w realność ciała i pożądający różnorodnych pokus, które wszystkie podobnie jak błękit nieba są iluzją, zaciska się [w ten sposób ] coraz bardziej.

158. To tylko wzrok ślepy na bezkresną Jaźń, przysłoniwszy sam siebie ideą „ja jestem tym ciałem” jest również tym, co objawia się jako świat.

159. Życie tego plugawego ego, które myli ciało z „ja” i „moje”, jest po prostu fałszywą imaginacją widzianą jako sen na czystej, rzeczywistej, Najwyższej Jaźni.

160. Ta fikcyjna jiva, która żyje jako „ja [jestem tym ciałem]", jest również jednym z obrazów na ekranie.

(Porównaj również z wersem 1218.)

(Sadhu Om: Jiva, nasz fałszywy byt, jest zwykłą projekcją rzutowaną na ekran naszego prawdziwego Bytu, Jaźni. Kiedy na ekranie kina wyświetlany jest dwór królewski, król wydaje się doglądać tego dworu – tak jak on wydaje się być widzem choć faktycznie jest tylko nieczułym slajdem, tak i jiva wydaje się być widzem obserwującym ten świat choć faktycznie jest jedynym z nieczułych obrazów rzutowanych na Jaźń. Zobacz wers 871 i przypis do niego.)


23. Moc ego.


161. Dopiero kiedy ego zostaje zniszczone człowiek staje się Wyznawcą; dopiero kiedy ego zostaje zniszczone człowiek staje się Jnanim; dopiero kiedy ego zostaje zniszczone człowiek staje się Bogiem; dopiero kiedy ego zostaje zniszczone zapala się płomień Łaski.

(Sadhu Om: Ponieważ pojawianie się ego jest korzeniem wszelkiej dumy, jest ono jedyną przeszkodą w tym, byśmy mogli być prawdziwie pokornym poddanym i sługą Boga, dlatego anihilacja ego jest jedyną prawdziwą oznaką Bhakty [Wyznawcy] lub Karma Jogina. Ponieważ ego jest samo w sobie korzeniem i prymarną formą niewiedzy, jego anihilacja jest Najwyższą Jnaną. Ponieważ ego [poczucie „ja jestem tym ciałem”] jest źródłem poczucia oddzielenia od Boga, jego anihilacja jest prawdziwą Jogą [zjednoczeniem z Bogiem]. Ponieważ ego jest korzeniem i prymarną formą niedoli, jego anihilacja jest prawdziwą manifestacją najświętszej Łaski. W ten sposób pokazane zostało, że celem każdej z czterech rodzajów Jogi jest anihilacja ego. )

162. Tylko ten, kto unicestwił ego jest prawdziwym sannjasinem i prawdziwym braminem; jednakże naprawdę ciężko zrzucić ogromny ciężar ego noszony przez sannjasinów, którzy mają poczucie „należę do najwyższej aśramy” lub braminów lub poczucie „należę do najwyższej kasty”.

(Sadhu Om: Prawdziwa sannjasa to porzucenie ego, a prawdziwa bramińskość to urzeczywistnienie Brahmana [tzn. Jaźni]; dlatego oba te słowa – sannjasin i bramin – oznaczają tego, kto zniweczył ego. Jednakże ponieważ warny [kasty] i aśramy życia odnoszą się wyłącznie do ciała, tylko ci którzy utożsamiają się z ciałem mogą mieć poczucie przynależności do najwyższej aśramy [nazywanej sannjasą] lub do najwyższej warny [braminów]. Takie poczucia w naturalny sposób wywołują dumę i wzmacniają ego – dlatego im wyższa warna i aśrama, tym większy ciężar ego i tym trudniej go zrzucić.)

163. Ten, kto widzi różnorodność i wielość nie może stać się Parppaninem tylko dlatego, że poznał Wedy. Lecz ten, kto widzi własną [ego] śmierć jest prawdziwym Parppaninem. Inny, [który jest braminem tylko przez kastę], wstydzi się w głębi będąc w pogardzie u ludzi mądrych.

(Parppan oznacza tego, kto poznał Prawdę, lecz zwrot ten jest powszechnie używany w odniesieniu do kastowych braminów.)

164. Całkowite wykorzenienie ego jest zaiste bardzo trudne, jeśli nawet w przypadku Kannappy, którego miłość do Śiwy była tak wielka, że wyłupił sobie oczy i osadził je na twarzy Śiwy, wciąż pozostawał [do tego momentu] ślad przywiązania do ciała [tzn. ego] w postaci dumy ze swoich pięknych, jasnych oczu.

(Sadhu Om: Zdarzało się, że Śri Bhagawan wyjawiał informację, których nie było w pismach świętych ani w Puranach, takie jak:

- w jaki sposób w Bhagawadgicie Śri Krishna rozpoczął nauczanie od doktryny Ajaty i Adwaity by następnie przejść do różnych stopni Dwaity i w jaki sposób używał z pietyzmem słów które - choć dostosowane do ograniczonych możliwości uchwycenia nauk przez Arjunę – stwarzają również dojrzałym aspirantom możliwość odkrycia nawet dzisiaj ukrytych w tych słowach znaczeń;

- w jaki sposób Śri Dakshinamurti wyjaśnia wątpliwości swych uczniów udzielając im mądrych i przekonujących odpowiedzi by następnie przejść do swojej metody nauczania poprzez Milczenie;

- następującej wersji historii Kannappy:
Kannappa był bardzo dumny ze swoich pięknych oczu, zatem zgodnie ze słowami pism: „Siłą pozbawię swoich prawdziwych wyznawców wszystkiego co posiadają, tak żeby ich umysł mógł się zawsze trzymać się tylko mnie” Śiwa poddał Kannapę próbie skłaniając go do oddania swoich pięknych i godnych podziwu oczu Najwyższemu. W ten sposób jego niewielkie przywiązanie do ciała zostało usunięte a on został wchłonięty w Śiwę.

Ponieważ te informacje o przywiązaniu Kannapy do swych pięknych oczu nie zostały wyjawione przez Purany lecz jedynie przez Bhagawana Śri Ramanę możemy wnioskować, że nie jest on nikim innym tylko Śiwą, który w tamtym czasie objawił się Kannappie.

Informacje o Kanappie w tym i następnym wersie zostały zebrane przez Śri Muruganara. Informacje o nauczaniu Śiwy znajdziemy w wersie 101 tego utworu a także w „Talks with Sri Ramana Maharshi”, rozmowa 264, 364 i 611. Informacje o werbalnym nauczaniu Śri Dakshinamurtiego zostały również zapisane w The Mountain Path z roku 1982 str. 11-12 oraz w Padamalai, rozdział zatytułowany „Guru”.)


165. Prawdziwą chwałą Śiwa Bhakti jest zbawienie wyznawcy od potępienia spowodowanego złudzeniem „ja jestem tym plugawym ciałem”. To jest powód dla którego Śiwa przyjął oczy Kannappy, kiedy ten je ofiarował.

24. Gra ego.


166. Jeżeli dobrze zbadać sprawę boskie prawidło sprowadza się do tego: jeżeli pojawia się ego, pojawiają się wszystkie rzeczy; jeżeli ego znika, wszystkie one znikają.

(Sadhu Om: Zobacz ostatni akapit "Kim ja jestem?")

167. Związanie złudzeniami życie-ego, prowadzone przez wszystkie stworzenia w trzech światach, nie jest niczym innym niż tańcem upiorów, które opanowały zwłoki na cmentarzu.

168. Posłuchaj, oto wielki cud: ludzie, którzy nie mogą nawet pomyśleć, jeśli nie otrzymają ku temu mocy od Najwyższej Mocy (Ćit-Śiakti) wykonują bardzo gorliwie i z wielkim zapałem swoją karmę!

169. To przypomina zapał kaleki, który deklarował: „Jeśli tylko ktoś mnie podniesie i podeprze, pokonam jedną ręką cały zastęp wrogów, położę ich pokotem na ziemię i ułożę stos z ich ciał”.

(Powyższe dwa wersy zostały podsumowane przez Bhagawana w kolejnym.)

B2. Daremne działania tych szaleńców, którzy nie zdając sobie sprawy, że sami są aktywowani poprzez Najwyższą Moc, podejmują wysiłki myśląc: „Niech zdobędę wszystkie siddhi”, są jak [wysiłki] kaleki z przypowieści, który się chełpił: „Jakiż wróg mi się oprze, jeżeli tylko ktoś pomoże mi wstać?”.

(Wers 15 Dodatku do Czterdziestu Wersów o Rzeczywistości również nawiązuje do tej przypowieści.)

170. Jeżeli swoim własnym sumptem nawet Bóg Wiatr nie może zawiać, a Bóg Ogień nie może zapalić źdźbła słomy, jak zwykła jiva może zrobić cokolwiek za pomocą swojej odrębnej mocy-ego?

171. Mając Świadomość Jaźni przysłoniętą przez iluzję, będąc związaną owocami grzesznej karmy, cierpiąc straciwszy z pola widzenia Najwyższego, cała ta gra ego jest zwykłą kpiną jak rzeźba Najwyższego, która wydaje się podtrzymywać świątynną wieżę.

172. Czy mądrzy pasażerowie podróżując pociągiem trzymają swój bagaż na głowie, jeżeli ten sam pociąg dzięki napędowi parowemu przewozi jak snopki słomy najcięższe nawet ładunki?

173. Podobnie, ponieważ to Najwyższa Moc przez samą swoją naturę podtrzymuje wszystkie rzeczy, mądrym jest człowiekowi złożyć wszystkie ciężary [troski i niepokoje] swojego życia na tę Najwyższą Moc i poczuć się [od nich] wolnym.

(Zobacz również „Kim ja jestem?”. Powyższe trzy wersy zostały podsumowane przez Bhagawana w kolejnym.)

B3. Zobacz! Podczas gdy Bóg dźwiga odpowiedzialność za cały świat, kpiną jest myślenie fałszywej jivy, że to jej ramiona dźwigają tę odpowiedzialność, tak jak rzeźba która wydaje się podtrzymywać świątynną wieżę. Czyj to błąd jeżeli pasażer w pociągu przewożącym ciężki ładunek cierpi z powodu trzymania swojego bagażu na głowie zamiast położyć go na półce?

(Ta nauka pojawia się również w wersie siedemnastym Dodatku do Czterdziestu wersów o Rzeczywistości.

Czyż brakuje aspirantów, którzy widząc ogrom cierpienia w świecie próbują go naprawiać, a nawet tworzyć raj na ziemi? Jednakże w tym wersie Śri Bhagawan obnaża głupotę takich aspirantów i radzi im poddać Bogu wszystkie swoje troski zarówno dotyczące siebie jak i świata i pozostawać w spokoju!)


174. Lęk i drżenie ciał niektórych aspirantów w czasie wchodzenia w samadhi są spowodowane wciąż obecną resztką ego-świadomości. Lecz kiedy to ego całkowicie umiera nie pozostawiając po sobie najmniejszego nawet śladu, człowiek trwa jako bezkresna przestrzeń czystej Świadomości gdzie panuje sama tylko Szczęśliwość, a drżenie ustaje.

(Sadhu Om: Zniweczenie ego jedyne jest urzeczywistnieniem Jaźni, kiedy więc przywiązanie aspiranta do ciała jest usuwane za pomocą samobadania może on [tzn. ego] czuć, że zmierza do śmierci, dlatego też niektórzy z aspirantów odczuwają podczas sadhany lęk przed śmiercią, a czasami nawet drżenie ciała czy poczucie gorąca. Dlatego w tym wersie Śri Bhagawan wyjaśnia wątpliwości takich aspirantów i objaśnia to zjawisko.)

175. Jedyne wartościowe zajęcie to wchłonąć doszczętnie ego poprzez zwrócenie się do Jaźni i nie pozwalając mu na pojawianie się pozostawać tak w spokoju niczym ocean bez fal, w Jaźni-Świadomości, zniszczywszy oszukańczego upiora umysłu, który wcześniej panoszył się bez przeszkód.

176. Prawdziwie potężnym tapasem jest stan, w którym straciwszy poczucie sprawstwa i uzyskawszy pewną wiedzę, że wszystko jest Jego Wolą, człowiek jest uwolniony od złudzeń głupiego ego. Powinieneś to wiedzieć.

(Ostatnie zdanie może również znaczyć: "Takiego tapasu szukaj".)

25. Zdrada Jaźni.


177. Bycie zwiedzionym i pozbawionym Wiedzy [świadomości] Jaźni oraz widzenie przez to wszystkich światów i wszystkich znajdujących się tam jiv jako różnych od siebie jest prawdziwą zdradą Jaźni, bezkresnej Przestrzeni Świadomości, w której oczach nie ma nic różnego od niej samej i która wszystko w sobie mieści.

(Sadhu Om: Pojawianie się osobowego „ja” [ego lub jivy] jest powodem widzenia Jaźni jako tak wielu rzeczy. Ponieważ ego wydaje się niszczyć prawdziwą Jednię Jaźni, ego jest uważane za zdrajcę Jaźni.)

26. Niebo i piekło.


178. Ludzie, nie spierajcie się i nie kłóćcie między sobą o realność piekła i nieba. Tak długo i o tle o ile ten świat jest realny, do tego czasu i do tego samego stopnia realne są również piekło i niebo.

(Sadhu Om: Wielu znajduje upodobanie w toczeniu sporów o prawdziwość istnienia światów takich jak niebo czy piekło lub czy są to tylko mityczno-poetyckie wyobrażenia. Śri Bhagawan jednakże wskazuje, że wszystkie takie spory są oparte na fałszywym założeniu tzn. na realności naszego [jivy, ego] istnienia. „Jakie oko, takie widzenie” - zatem wierząc, że my, widzący, jesteśmy rzeczywiści konkludujemy, że świat, widziane, jest również rzeczywisty. Jednak dopiero kiedy w efekcie samopoznania dowiadujemy się, że widzący jest nierzeczywisty, możemy naprawdę poznać, że ten świat i wszystkie pozostałe też są nierzeczywiste. Do tego momentu nie mamy żadnych prawdziwych przesłanek na bazie których moglibyśmy ocenić realność tego czy innych światów i dlatego właściwym jest przyznać ten sam stopień realności wszystkim światom – widzialnym czy niewidzialnym – jak przyznajemy widzącemu je.)

179. Gdyby ci geniusze, którzy twierdzą: ”Tak, to ciało i ten świat, które widzimy, naprawdę istnieją” usiedli i zbadali tę kwestię razem [ze mną], z pewnością powiedziałbym im: „Tak, nie tylko ten świat naprawdę istnieje, lecz także i inne światy, takie jak niebo i piekło!”.

(Sadhu Om: W dzisiejszych czasach już nawet naukowcy zrozumieli, że rzeczy które postrzegamy poprzez pięć zmysłów nie mogą istnieć obiektywnie takimi jakimi je postrzegamy z tego powodu, że zmysły nie ujawniają przedmiotów takimi jakimi naprawdę są, tak więc błędem jest dawanie wiary zmysłom i sądzenie, że świat jest taki, jakim go widzimy.

W tym wersie ci, którzy zapewniają o realności świata są przez Bhagawana nazwani ironicznie geniuszami. Dlaczego więc, zamiast podpowiedzieć im, że świat jest nierzeczywisty, sam potwierdza ich stanowisko?

Są dwa powody dla których Jnani, który urzeczywistnił prawdę, że świat przejawiony jest iluzją, mówi, że świat jest rzeczywisty:

1) Jnani nigdy nie postrzega siebie jako nierealnej i nieznaczącej jivy lecz zawsze jako rzeczywistą, bezkresną, Czystą Świadomość. Ponieważ jego punkt widzenia jest punktem widzenia Brahmana, dlatego, zgodnie z powiedzeniem „Jakie oczy, takie widzenie”, Jnani mówi, że cały wszechświat jest rzeczywisty – oczy Brahmana widzą wszędzie Brahmana.

2) Gdyby powiedzieć prawdę, że ten świat oraz pozostałe takie jak niebo i piekło są nierzeczywiste, wówczas ignorant nieznający [z powodu swoich wasan] Prawdy Absolutnej, straciłby całą obawę przed popełnianiem złych czynów i cały zapał w czynieniu dobra. Tak więc jest to w najlepszym interesie ignorantów aby mówić im, że złe uczynki popełnione na tym świecie zaprowadzą ich do piekła zaś dobre zawiodą do nieba.

Zatem jeżeli i kiedy współczesny umysł bierze ten świat i wydarzające się w nim zdarzenia za rzeczywiste, zdecydowanie niewłaściwym jest mu wierzyć, że światy i wydarzenia w Puranach są nierzeczywiste lub mówić, że możemy je traktować jako mityczno-poetyckie wyobrażenia.

Zobacz również Bhagawadgitę rozdział 3 wers 26. )


27. Trwoga przed piekłem.


180. Tylko tych, którzy nie znają natury nieszczęścia, przerażają piekielne męki. Jednak jeżeli ktoś wie, czym jest nieszczęście, zna również sposób na położenie mu kresu i z pewnością osiągnie swój naturalny stan Szczęśliwości.

(Dokładne badanie pokazuje, że naturą nieszczęścia jest pojawianie się myśli „ja”, ego, ponieważ nieszczęście nie jest doświadczane w głębokim śnie, gdzie nie pojawia się ego. Zatem sposobem na całkowite pozbycie się nieszczęść jest niepozwalanie na pojawianie się ego, czego można dokonać tylko poprzez gorliwą samouważność. Zatem samobadanie „kim ja jestem?” jest jedynym sposobem na zakończenie wszystkich nieszczęść.)

28. Zwycięstwo nad piekłem [Naraka].


181. Purany mówią, że Pan Narajana zabił demona [nieszczęścia], Asura Naraka. Demon ten nie był nikim innym niż tym, który żyje jako „ja jestem tym ciałem, źródłem nieszczęść”. Ten kto poszukuje źródła Asura Naraka [tzn. ego] i w ten sposób go unicestwia jest prawdziwym Panem Narajaną.

182. Kąpiel Diwali, brana przez wszytkich ludzi w czternastym dniu księżycowym na upamiętnienie pokonania demona Naraka, symbolizuje kąpiel Jnany, która jest brana po zniweczeniu ego [Asura Naraka], poprzez poszukiwanie jego źródła.

(Diwali lub Dipawali jest corocznym hinduistycznym świętem zaczynającym się w czternasty dzień księżycowy tj. przy księżycu w nowiu, w Październiku lub Listopadzie, symbolizując zwycięstwo światła nad ciemnością, dobra nad złem. Diwali to inaczej Festiwal Świateł.)

B4. Ten kto zabija Asura Naraka [ego] kołem (tzn. mieczem) Jnany wnikając „Gdzie jest źródło Asura Naraka, który rządzi Naraka Loką, tym nędznym ciałem jako 'ja'”, jest Panem Narajaną; i ten dzień [zniweczenia ego] jest pomyślnym czternastym dniem księżycowym.

183. Diwali oznacza Wielkie Światło Jaźni, które jaśnieje po zniszczeniu odbitego światła Asura Naraka [tzn. ego], który jako „ja” rządził tym nieczystym, będącym formą piekła ciałem.

(Diwali znaczy "Festiwal Świateł". Powyższy wers, który wyjaśnia znaczenie tych świateł [tzn. petard] został przepisany przez Bhagavana w kolejnym wersie z nieznaczną tylko korektą znaczeniową, jednakże z jaśniejszą i piękniejszą poetyką.)

B5. Diwali oznacza jaśnienie Jaśni po zniweczeniu poprzez samobadanie największego z grzeszników, Naraki [ego], który przejął to nieczyste będące formą piekła ciało zamieszkując je jako „ja”.

29. Wielkość Aham-mukhi [Samouważności].


184. Powinnyśmy się trzymać wyłącznie Jaźni, Źródła i Rzeczywistości ego, które może poznawać wyłącznie obiekty różne od siebie poprzez swoje zmysły; wszystkie podejmowane przez aspiranta próby skupienia się na innych obiektach [które są wszystkie obiektami drugiej i trzeciej osoby] są jak ignorowanie danej rzeczy podczas próby łapania jej cienia.

Są dwie możliwe wersje tłumaczenia wersu 185.

185a. Sposobem na przebywanie w Jaźni dla ukierunkowanego na zewnątrz intelektu - który cierpi wielce, poznając poprzez zmysły tylko formy i cechy obiektów pojawiających się przed nim - jest rozpoczęcie wewnętrznego wnikania „Kim ja jestem?”.

185b. Dla ukierunkowanego na zewnątrz intelektu sposobem na przebywanie w Jaźni jest rozpoczęcie wewnętrznego wnikania „Kim jestem ja który cierpię wielce, poznając poprzez zmysły tylko formy i cechy obiektów pojawiających się przede mną?".

186. O nieszczęśni i ekstrawertyczni ludzie, nie potrafiąc dostrzec widzącego dostrzegacie tylko widziane! Jedyną Szczęśliwością jest rozpuszczenie dualności poprzez skierowanie się do wewnątrz zamiast na zewnątrz.

(Sadhu Om: Pojęcia „wewnątrz” i „zewnątrz” mogą być użyte tylko w odniesieniu do ciała, lecz ponieważ ciało jest zwykłą fantasmagorią, określanie te nie powinny być rozumiane literalnie. Używa się tutaj tych słów ponieważ aspirant w swej ignorancji odczuwa, że jest ciałem, kiedy więc mówi się mu by zwrócił się do wewnątrz, powinien zrozumieć, że ma się zwrócić do Jaźni, w kierunku tego, co odczuwa jako „ja”. Tak naprawdę Jaźń nie jest ani wewnątrz ani na zewnątrz ciała, ponieważ jako Jednia istnieje poza ograniczeniami takimi jak czas i przestrzeń.)

187. O umyśle, nie jest z twojej strony mądrym wychodzić na zewnątrz [w formie myśli]; najlepiej idź do wewnątrz. Ukryj się głęboko w Sercu i wymknij sztuczkom Maji, która próbuje cię wzburzać poprzez wyciąganie na zewnątrz.

(Sadhu Om: Początek tego wersu może być również przetłumaczony następująco: „O umyśle, nie jest z twojej strony mądrym eksponować siebie i swoją sławę”. )

188. [O umyśle] nie marnuj swojego życia wałęsając się na zewnątrz, polując na cuda i zabiegając o przyjemności; jedynie poznanie Jaźni poprzez Łaskę (samobadanie) i zamieszkanie w ten sposób na stałe w Sercu warte jest zachodu.

189. Ponieważ to wyłącznie poczucie dualności burzy Szczęśliwość i powoduje nieszczęścia, unikanie ulegania atrakcjom związanym z tym poczuciem i powściągniecie w ten sposób wszystkich ćitta writti jest jedyną wartościową rzeczą.

190. O ludzie, nie wiedząc, że Śiwa mieszka w was latacie w kółko jak ptaki od jednego świętego miejsca do drugiego [poszukując jego darśanu]. Świadomość, kiedy pozostaje nieporuszona w Sercu, jest Najwyższym Śiwą.

(Sadhu Om: Poszukiwanie darśanu Śiwy na zewnątrz wymaga ruchu, jednak wers ten wyjawia, że bycie nieporuszonym jest prawdziwym sposobem poszukiwania go.)

191. Statek zostałby zniszczony przez sztorm, gdyby w czasie jego trwania rozłożył żagle; będzie jednak bezpieczny, kiedy zrzuci kotwicę głęboko na dno morza. Podobnie, gdyby umysł był zanurzony głęboko w Sercu zamiast rozbiegać się na zewnątrz, byłaby to Jnana.

192. Zatrzymanie umysłu - który próbuje uciekać na zewnątrz - bezpiecznie w środku jest prawdziwie heroicznym aktem dokonanym przez dojrzałego aspiranta chcącego ujrzeć Najwyższego w Sercu.

193. Kiedy umysł [tzn. uwaga ego], który błąka się na zewnątrz poznając tylko obiekty [drugiej i trzeciej osoby], zacznie kierować uwagę na swą własną naturę, wszystkie inne obiekty znikną i wtedy, doświadczając swojej własnej prawdziwej natury [tzn. Jaźni], pseudo-ja również umrze.

(Sadhu Om: Wers ten poucza nas jasno, że kiedy umysł [pierwsza osoba, 'ja'] zaczyna kierować uwagę na siebie, znika nie tylko druga i trzecia osoba, lecz umysł również. Otrzymujemy tutaj zatem pełny opis samobadania 'kim ja jestem?' - wers ten mówi na czym polega ta metoda, co dzieje się w czasie praktyki i jaki jest jej rezultat.)

30. Królestwo Boże.


194. Bóg nie mieszka w żadnym innym miejscu niż Serce. To na skutek spowodowanej przez ego - koncepcję „ja jestem tym ciałem” - iluzji wierzy się, że Królestwo Boże jest gdzieś indziej. Bądź pewnym, że to Serce jest Królestwem Bożym.

(Sadhu Om: Ponieważ ograniczamy naszą Jaźń i wierzymy, że to małe, bezwartościowe ciało jest „ja”, pojawia się konieczność myślenia, że poza tym małym ciałem jest jakiś wspaniały i wszechmogący Bóg, żyjący w swoim odległym acz cudownym Królestwie, który stworzył cały olbrzymi wszechświat. Jednakże faktycznie ponieważ dusza, świat i Bóg kiełkują i wyłaniają się z „ja”, Źródła, Jaźń jest zarówno Bogiem jak i jego Królestwem. Przypomnij sobie również słowa Chrystusa: „Królestwo Boże jest w was” [Łuk, 17:21 .)

195. Wiedz, że ty jesteś doskonałym, jaśniejącym Światłem które nie tylko czyni możliwym istnienie Królestwa Bożego, lecz również pozwala je widzieć jako cudowne niebiosa. Tylko poznanie tego jest Jnaną. Zatem Królestwo Boże jest w tobie.

(Sadhu Om: Jesteśmy tutaj pouczani, że świat istnieje ponieważ „my” istniejemy, a my jesteśmy siebie świadomi, ponieważ mamy świadomość swojego własnego istnienia jako „ja jestem”. W skrócie: nasze Sat-Ćit [istnienie-świadomość] jest przyczyną istnienia wszystkich światów i naszej o nich wiedzy [poznawania ich].)

196. Bezkresna Przestrzeń Turiyatita, która rozbłyska nagle w całej swojej pełni w Sercu bardzo dojrzałego aspiranta w stanie całkowitej absorpcji umysłu tak jakby była świeżym i wcześniej nieznanym doświadczeniem, jest bardzo rzadko osiąganym i prawdziwym Śiwa-Loka [Królestwem Bożym], które jaśnieje Światłem Jaźni.

31. Śiwa [Najwyższy].


197. Zniweczywszy ego, które błąkało się jak duch w omamach, i zniszczywszy dualność rzeczy ożywionych i nieożywionych, dusza, która jest w ten sposób zatopiona i silnie przeniknięta światłem czystego i błogiego stanu Sahaja Samadhi, jest Najwyższym Śiwą.

198. Kiedy ego, poczucie bycia odrębną istnością, zostaje usunięte, ćitta pozostaje jako Śiwa, Najwyższa Ćit, roztopiwszy się w Sercu jako „ja jestem Świadomością” i zniszczywszy w ten sposób wszystkie fałszywe i mroczne koncepcje mentalne.

(Sadhu Om: Sylaba „ta” w „ćitta” oznacza ignorancję [tamas lub ciemność]; kiedy „ta” zostaje usunięte, pozostaje czyste „Ćit”. Zobacz również wers 244.)

199. Wieczny i najsubtelniejszy Byt, który przenika i transcendentuje wszystko jest Bogiem, Najwyższym Śiwą, który jest urzeczywistniany gdy [wcześniej] silnie rozproszony umysł zostaje rozpuszczony w swoim Źródle, mając usunięte nieczystości i będąc dobrze wysubtelnionym.

32. Jedność Hara i Hari [Śiwy i Wisznu].


200. Mówi się zwyczajowo, że ten kto daje jivom Jnanę to Hara, a ten kto daje im niebiańską rozkosz to Hari. Jednak ponieważ nieporuszona Jnana jest sama w sobie Bogiem i Najwyższą Szczęśliwością, wiedz że Hara i Hari to nie dwa, lecz Jedno.