Kontakt.


Nasz adres email/our email address: vichara.marga.pl@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------

O stronie.


Serwis internetowy mahajoga.org(1) poświęcony jest Ramanie Maharishi i wskazanej przez niego bezpośredniej ścieżce do Wyzwolenia [Moksza, Mukti].

Nasze strony mają charakter informacyjno-edukacyjny - prezentują nauki Śri Ramany Maharishi i nauki im pokrewne oraz nasze - i nie tylko nasze - do nich objaśnienia i komentarze. Wszystkie zamieszczone tutaj treści służą celom informacyjno-edukacyjnym.
Serwis ma całkowicie niekomercyjny charakter. Nie zbieramy danych o odwiedzających strony w postaci plików cookies. Nie jesteśmy powiązani z żadną organizacją, czy to religijną, czy jakąkolwiek inną.

Na stronach prezentujemy naukę Śri Ramany Maharishi jako nauczyciela, który urzeczywistnił w stopniu doskonałym i ostatecznym najwyższe duchowe stany i ideały, sam będąc ich ucieleśnieniem, w swoich naukach wskazującym drogę do tego samego tym, którzy są gotowi nią podążać. Jego naukę uznajemy za ostateczną, wolną od błędów i autorytatywną. Nie wchodzimy w polemiki z żadnymi innymi szkołami duchowymi, filozoficznymi czy religijnymi. Wszelkie próby wciągania w takie spory będą przez nas ignorowane, podobnie jak próby nawracania nas na jakiekolwiek przekonania.

Przedstawiamy tutaj nauki Śri Ramany z praktycznego punktu widzenia w takim ujęciu, w jakim mogą one być przydatne adeptom kroczącym nauczaną przez Bhagawana Ramanę ścieżką; nie zajmujemy się akademickimi rozważaniami, filozofowaniem ani teoretycznymi dywagacjami nad różnymi duchowymi koncepcjami czy pojęciami; prezentujemy szczegóły nauk, ale tylko w takim zakresie, w jakim jest to do kroczenia po bezpośredniej ścieżce - lub do wejścia na nią - potrzebne. Staramy się pisać w sposób prosty, klarowny i przystępny.

Pośród sympatyków Śri Ramany Maharishi, jego uczniów, ludzi komentujących lub objaśniających jego nauki czy tłumaczących poświęcone im książki wyróżnić można dwie grupy: tych, którzy nie dążą do Wyzwolenia, których jest zdecydowana większość, oraz tych, którzy aktywnie dążą do Wyzwolenia, których jest mniejszość; można pomiędzy nimi zaobserwować znaczące różnice w podejściu, rozumieniu i interpretacji nauk Bhagawana. Nasza strona jest zdecydowanie utrzymana w nurcie właściwym tej drugiej grupie adeptów i do nich głównie adresowana.

Wyzwolenie [Mukti, Moksza] jest najwyższą ludzką możliwością i wartością; jako że stan ten transcendentuje nasze psychofizyczne uwarunkowania nie sposób uchwycić go umysłem ani opisać słowem. Prowadząca do Wyzwolenia ścieżka poddaje się opisowi też tylko do pewnego stopnia, jednakże jej głębsze i subtelniejsze wymiary są dostępne w praktyce tylko dla tych, którzy nią na poważnie, z gorliwością i zaangażowaniem kroczą; ścieżka ta ujawnia swoje piękno w pełnej krasie tym, którzy na nią weszli (etap właściwy), a nie tym, którzy tylko o niej czytają.

Co do zasady nauczanie duchowe kierowane do ludzi niedążących do Wyzwolenia różni się od przeznaczonego dla tych, którzy do Wyzwolenia [Mukti, Moksza] dążą. Nauki znajdujące się na naszych stronach są w pierwszej kolejności przeznaczone dla tych, którzy posiadają silne pragnienie Wyzwolenia [mumukszu] oraz gotowość do wstąpienia na prowadzącą do niego ścieżkę wskazywaną przez Śri Ramanę i do podążania nią. Tacy ludzie mogą ze studiowania tych nauk wynieść największą korzyść, uchwycić ich głębsze poziomy i docenić wartość.
Dla tych natomiast, którzy przystępują do lektury motywowani jedynie intelektualną ciekawością, nauki tutaj zawarte będą jednymi z wielu - które pewnie prędko zapomną – a głębsze aspekty pouczeń pozostaną dla nich same z siebie zakryte.

Prosimy o niekojarzenie naszej strony z popularnym obecnie ruchem neo-Adwaity, od którego zdecydowanie się odcinamy, a który posługuje się - nader często powierzchownie czy niepoprawnie zinterpretowanymi - naukami Śri Ramany, czasami wykorzystując również postać Bhagawana i jego autorytet do uwiarygadniania swojej lekkiej i łatwej pop-duchowości, obiecującej każdemu szybkie i bezwysiłkowe zdobywanie duchowych szczytów, która jest mocno rozbieżna z autentyczną ścieżką Śri Ramany.
Imaginowanie sobie duchowych szczytów a ich realne zdobywanie to dwie zupełnie różne rzeczy, wymagające całkowicie odmiennych metod, narzędzi i postaw.

W tym, co tutaj piszemy, przyjmujemy dominujący w naukach Ramany Maharishi punkt widzenia uwzględniający wiarę uczniów w realność świata przejawionego i ich uwikłanie we względny poziom świadomości, wskazując jednocześnie wymagającą drogę na jej poziom absolutny; co za tym idzie amatorzy modnego obecnie niedualnego bujania w obłokach i nicnierobienia mogą nie znaleźć u nas dla siebie zbyt wiele pożywki. Nie serwujemy tutaj również żadnej innej pop-duchowej strawy, a jej amatorów odsyłamy w inne miejsca.

Kiedykolwiek na naszych stronach używamy słowa „duchowość” w odniesieniu do nauk Ramany Maharishi nigdy nie mówimy o światach energetycznych, astralnych, równoległych, innych wymiarach, zaświatach ani innych podobnych sferach; nie mówimy też o bytach sfery te zamieszkujących (nazywanych przez niektórych „duchami”) czy jakiejkolwiek interakcji z nimi.

Duchowość u Ramany Maharishi jest odmiennej natury, a jego ścieżka nie wiedzie ani przez te sfery, ani do nich.

Chociaż uznajemy ścieżkę Ramany Maharishi za najwartościowszą i najwspanialszą ze wszystkich duchowych ścieżek, to nikogo do przyjęcia podobnego poglądu nie nakłaniamy; szanujemy wszystkie duchowe ścieżki a tym, którzy inne nauki uważają za wartościowsze sugerujemy, by trzymali się tego, co rozpoznają jako dla siebie najwłaściwsze.
Ramana Maharishi, choć jasno i wyraźnie mówił o zaletach i unikalności swojej ścieżki, nigdy nikogo nie nakłaniał do porzucenia swojej dotychczasowej drogi/ścieżki/wiary i do przyjęcia w zamian jego nauk. My czynimy podobnie.

Ścieżka duchowa człowieka jest ustopniowana, a na każdym z jej szczebli odpowiedni do danego poziomu nauczyciele przekazują stosowane nauki znajdującym się tam uczniom.
Nasze strony poświęcone są wyłącznie wchodzeniu na ostatni stopień tej drabiny. Wszystkie pozostałe zostawiamy właściwym im nauczycielom szanując i doceniając ich pracę. Nie omawiamy nauk głoszonych na tych stopniach ani się do nich nie odnosimy z wyjątkiem sytuacji, kiedy operujący tam nauczyciele bądź adepci tak interpretują nauki bezpośredniej ścieżki Ramany Maharishi, że przeinaczają je czyniąc bezużytecznymi na trudnej drodze do Wyzwolenia.

Jeżeli odnosimy się krytycznie do jakichś praktyk/aktywności duchowych to tylko w sytuacji prób łączenia ich bądź przenoszenia na ścieżkę Śri Ramany, z którą nie są one kompatybilne i nie dają na niej postępu, choć jak najbardziej mogą być pomocne i przynosić adeptom korzyść na innych ścieżkach. Nie odnosimy się przy tym krytycznie do samych adeptów wykonujących te praktyki/aktywności, szanując i doceniając każdy wysiłek podejmowany na duchowych ścieżkach na każdym poziomie, wskazujemy jedynie, że dana praktyka/aktywność jest niekompatybilna z bezpośrednią ścieżką Śri Ramany i nie przynosi na niej korzyści, a czasami bywa nawet kontrproduktywna.

Proponujemy, aby czytelnik przed rozpoczęciem lektury naszych stron zapoznał się ze skrótowym opisem poszczególnych szczebli drabiny duchowej człowieka znajdującym się tutaj, tak aby to, co czyta, mógł umiejscowić w szerszym kontekście różnych duchowych dyscyplin oraz aby mógł się wstępnie zorientować, czy te nauki są w ogóle dla niego.

Ostrzeżenie i zastrzeżenie:

Znajdujące się na naszych stronach nauki są w przeważającej części adresowane do dojrzałych duchowo aspirantów ukierunkowanych na poważną, prowadzącą do Wyzwolenia praktykę [atma-sadhana]; przez pozostałych mogą być odbierane jako zbyt radykalne, bezkompromisowe czy śmiałe; mogą okazać się dla nich nieuchwytne, trudne lub wręcz niemożliwe do przyswojenia i mogą być przez nich całkowicie błędnie, nieraz opacznie interpretowane.
Przedstawiona na tych stronach duchowość jest duchowością wschodnią - dlatego, z uwagi na istotne różnice kulturowe, dla osób o silnie zachodniej umysłowości prezentowane tutaj podejścia, postawy i pouczenia mogą być niezrozumiałe, nieakceptowalne czy niepokojące, mogą być odbierane jako dalece radykalne, dziwaczne, ekscentryczne itp.

Nie jest zamiarem naszych stron nawracanie kogokolwiek na jakiekolwiek poglądy, wpływanie na zmianę czyjegokolwiek światopoglądu, nakłanianie kogokolwiek do wiary w cokolwiek czy nakłanianie kogokolwiek do podejmowania jakichkolwiek działań.

Każdy czytający zamieszczone w serwisie mahajoga.org informacje czyni to wyłącznie na swoją własną odpowiedzialność, mając w każdej chwili możliwość przerwania lektury i opuszczenia strony. Podobnie każdy korzystający w jakikolwiek sposób z informacji w tym serwisie zawartych czyni to wyłącznie na swoją własną odpowiedzialność.

Autor strony nie jest ani lekarzem, ani psychiatrą, ani psychologiem.

Zamieszczone tutaj informacje nie są poradą medyczną, psychiatryczną czy psychologiczną i nie stanowią ich substytutu. Czytanie tych stron nie zastępuje porady lekarza, psychiatry czy psychologa.
Osoby podejrzewające u siebie zaburzenia lub choroby psychiczne powinny się niezwłocznie skontaktować z właściwym lekarzem lub innym wykwalifikowanym profesjonalistą. Osoby mające myśli samobójcze powinny się natychmiast zwrócić do odpowiednich profesjonalistów przewidzianych do pomocy w takich przypadkach.

Osoby cierpiące na choroby lub zaburzenia psychiczne powinny możliwość studiowania naszych stron skonsultować z właściwym lekarzem i nie powinny wykonywać żadnych opisanych tutaj praktyk, ćwiczeń czy medytacji bez wiedzy i zgody lekarza.

Ani autor serwisu internetowego mahajoga.org, ani jego administrator, ani właściciel domeny nie przyjmują i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody mogące być następstwem lektury znajdujących się na tych stronach tekstów czy wykorzystania informacji na nich zawartych.

________________
(1) Pod pojęciami: "serwis internetowy mahajoga.org", "serwis mahajoga.org", "strona mahajoga.org", "nasza strona", "nasze strony" i "te strony" należy rozumieć stronę główną oraz wszystkie związane z nią podstrony udostępniane z domeny mahajoga.org oraz ze wszystkich subdomen.

Ochrona przed spamem

Kontakt.


Wszystkich zainteresowanych kontaktem w sprawach związanych z nauką Śri Ramany lub nauczaną przez niego praktyką prosimy o email na adres: vichara.marga.pl@gmail.com Będziemy również wdzięczni za wskazanie ewentualnych literówek czy innych błędow na stronie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiedy odwiedzający goście zadawali Ramanie Maharishi pytania, ten odpowiadał w różny, właściwy w danych okolicznościach i odpowiedni dla danej osoby sposób. Wspólną cechą jego odpowiedzi było to, że jeżeli ktoś próbował wciągać go w polemiki, kwestionować jego słowa, pouczać go, popisywać się wiedzą czy intelektem, mędrkować, udowadniać swoją intelektualną wyższość itp., Bhagawan natychmiast milkł, ucinał dyskusję z takim delikwentem i więcej do niej nie wracał.

My stosujemy podobne podejście. Jeśli ktoś pisze do nas ze szczerą i czystą intencją pogłębiania wiedzy o Ramanie Maharishi i jego ścieżce, z przyjemnością odpowiadamy na taką korespondencję (z zastrzeżeniem, że pytania nierzeczowe lub wykraczające poza te tematy pozostawiamy bez odpowiedzi).

Jeżeli jednak ktoś chce nas wciągać w intelektualne dyskusje, w których zamierza stroszyć piórka swojego ego, popisywać się swoją wiedzą czy intelektem, udowadniać swoją mądrość i wielkość, łapać za słówka by wciągać w zastawiane pokątnie sieci itp., to wybrał zdecydowanie zły adres i powinien od razu skierować się gdzie indziej.
My na tego typu korespondencję albo wcale nie odpowiadamy, albo równie szybko i równie zdecydowanie jak Śri Ramana ją ucinamy.

O nas.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Jeżeli człowiek eksponuje się pragnąc być docenianym przez innych, sam niepotrzebnie pozbawia się ochrony i tworzy przeszkody na drodze praktyki duchowej [sadhany], którą podąża”.

~ Śri Ramana Maharishi


-----------------------------------------------------------------------------------------------------Pragnienie anihilacji ego jest właściwą oznaką atma-sadhany. Jednak uznanie i bycie docenianym przez innych są rzeczami, które są korzystne wyłącznie dla ego. Dlatego jeżeli ktoś przejawia chęć bycia uznawanym i docenianym oznacza to, że nie chce zniszczyć ego. Z tego powodu Śri Ramana mówi, że ten, kto żywi pragnienie bycia cenionym, sam sobie tworzy przeszkody na drodze sadhany. Jeśli zatem atma-sadhana ma przebiegać bez przeszkód i ma być skutecznie chroniona, lepiej jest żeby aspirant prowadził życie pozostając w nieznanym miejscu i sam będąc nieznanym.

~ Sri Sadhu Om w komentarzu do powyższego pouczenia.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Podziękowania.


Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zgodzili się na przekład i umieszczenie na naszych stronach tłumaczeń książek lub artykułów, których są autorami bądź do których posiadają prawa. Dziękujemy w imieniu własnym i czytelników korzystających z tych tekstów. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Ogłoszenie.


Poszukujemy osoby znającej język tamilski, co najmniej sympatyzującej z Ramaną Maharishi i jego naukami, która miałaby czas, ochotę i dobre serce by pomóc w przekładach (na język polski lub angielski) nauk Bhagawana Ramany i jego uczniów dostępnych tylko po tamilsku.

We are looking for a person with knowledge of the Tamil language, at least sympathetic to Ramana Maharishi and his teachings, who would have the time, willingness and good heart to help translate (into Polish or English) the teachings of Bhagavan Ramana and his disciples available only in Tamil.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bibliografia.


Maha Yoga, Sri Ramanasramam, 2002.
Nauka Szri Ramana Mahariszi, Pegaz, 1993.
Lepiej jest słuchać spokojnych słów Mędrców – część I, Rozmowy ze Śri Ramana Mahariszim, Omer, 2004.
Lepiej jest słuchać spokojnych słów Mędrców – część II, Kim jestem?, Omer,2004.
Istota Pouczenia, przekład i opracowanie Ramanadom Polska.
Małżeńska Girlanda Liter, przekład i opracowanie Ramanadom Polska.
Fabula Rasa, Czytelnik, 1984.
Oto, Czytelnik, 1984.
Samorealizacja - poznanie Absolutu, Stowarzyszenie Sathya Sai, 2001.
Final Talks, David Goodman Avadhuta Fundation, 2006.
Klejnot Mądrości Wschodu, Borgis, 1998.
Living By The Words Of Bhagavan, Sri Annamalai Swami Ashram Trust, 2008.
Spotkania z Mędrcem, Pracownia Arkadia, 2007.
No mind, I am the Self, Sri Lakshmana Ashram, 2005.
Joga, encyklopedia, Brama - Książnica Włóczęgów i Uczonych, 2004.
Czym Jestem? - Nauki Mistrza Nisargadatty, RAVI, 2006
The Collected Works of Sri Ramana Maharshi, Sri Ramanasramam, 2007.
Sri Ramanopadesa Noonmalai, Sri Ramana Kshetra, Tiruvannamalai, 2007.
Joga Vasisthy - Rzeczywistość wyzwolona, Anupaja, 2008.
Bhagawad Gita - Pieśń Pana, Biblioteka Polsko-Indyjska, 1956.
Talks with Sri Ramana Maharshi, Sri Ramanasramam, 2006.
The Path of Sri Ramana part I, by Sri Sadhu Om, Sri Ramana Kshetra, Kanvashrama Trust, Tiruvannamalai, 2006.
The Path of Sri Ramana part II, by Sri Sadhu Om, Sri Ramana Kshetra, Kanvashrama Trust, Tiruvannamalai, 2006.
Day by day with Bhagavan, Sri Ramanasramam, 2002.
Guru Ramana, Sri Ramanasramam, 2003.
The most direct and rapid means to eternal bliss, The Freedom Religion Press, 2006.
The Mountain Path - kwartalnik wydawany przez Sri Ramanasramam.
Saranagathi - newsletter wydawany przez Sri Ramanasramam.
Guru Vachaka Kovai, ArunachalaRamana Book Trust, 2013.
Padamalai, David Godman Avadhuta Fundation, 2004.
Wiweka-ćudamani, przekład Stefan Ziębiński, biblitekajogi3.pl
Viveka-chudamani, Advaita Ashrama, 1921.
Sadhanai Saram, The Mountain Path, April 1984 - April 1985.
Kaivalya Navaneeta, Bibliotheca Tamulica, 1855.
The Shining of my Lord, David Goodman Avadhuta Fundation, 2017.

Na stronie (np. w sekcji "Słowa Mędrców") wykorzystano również fragmenty niektórych z ww. utworów, głównie jako przytoczenia znajdujących się tam pouczeń.


Ochrona przed spamem