O stronie.


Serwis internetowy mahajoga.org(1) poświęcony jest Ramanie Maharishi i wskazanej przez niego bezpośredniej ścieżce do Wyzwolenia [Moksza, Mukti].

Nasze strony mają charakter informacyjno-edukacyjny. Wszystkie zamieszczone tutaj treści służą celom informacyjno-edukacyjnym. Serwis ma całkowicie niekomercyjny charakter; nie zbieramy danych o odwiedzających strony ani w postaci plików cookies, ani w żadnej innej formie; nie jesteśmy powiązani z żadną organizacją, czy to religijną czy jakąkolwiek inną.

Na stronach prezentujemy naukę Śri Ramany Maharishi jako nauczyciela, który urzeczywistnił w stopniu doskonałym i ostatecznym najwyższe duchowe stany i ideały, sam będąc ich ucieleśnieniem, w swoich naukach wskazującym drogę do tego samego tym, którzy są gotowi nią podążać. Jego naukę uznajemy za ostateczną, wolną od błędów i autorytatywną. Nie wchodzimy w polemiki z żadnymi innymi szkołami duchowymi, filozoficznymi czy religijnymi. Wszelkie próby wciągania w takie spory będą przez nas ignorowane, podobnie jak próby nawracania nas na jakiekolwiek przekonania.

Przedstawiamy tutaj nauki Śri Ramany z praktycznego punktu widzenia w takim ujęciu, w jakim mogą one być przydatne adeptom kroczącym nauczaną przez Bhagawana Ramanę ścieżką; nie zajmujemy się akademickimi rozważaniami, filozofowaniem ani teoretycznymi dywagacjami nad różnymi duchowymi koncepcjami czy pojęciami; prezentujemy szczegóły nauk, ale tylko w takim zakresie, w jakim jest to do kroczenia po bezpośredniej ścieżce - lub do wejścia na nią - potrzebne. Staramy się pisać w sposób prosty, klarowny i przystępny.

Pośród sympatyków Śri Ramany Maharishi, jego uczniów, ludzi komentujących lub objaśniających jego nauki czy tłumaczących poświęcone im książki wyróżnić można dwie grupy: tych, którzy nie dążą do Wyzwolenia, których jest zdecydowana większość, oraz tych, którzy dążą do Wyzwolenia, których jest mniejszość; można pomiędzy nimi zaobserwować znaczące różnice w podejściu, rozumieniu i interpretacji nauk Bhagawana. Nasza strona jest zdecydowanie utrzymana w nurcie właściwym tej drugiej grupie adeptów.

Wyzwolenie [Mukti, Moksza] jest najwyższą ludzką możliwością i wartością; jako że stan ten transcendentuje nasze psychofizyczne uwarunkowania nie sposób uchwycić go umysłem ani opisać słowem. Prowadząca do Wyzwolenia ścieżka poddaje się opisowi też tylko do pewnego stopnia, jednakże jej głębsze i subtelniejsze wymiary są dostępne w praktyce tylko dla tych, którzy nią na poważnie, z gorliwością i zaangażowaniem kroczą.

Co do zasady nauczanie duchowe kierowane do ludzi niedążących do Wyzwolenia różni się od przeznaczonego dla tych, którzy do Wyzwolenia [Mukti, Moksza] dążą. Nauki znajdujące się na naszych stronach są w pierwszej kolejności przeznaczone dla tych, którzy posiadają silne pragnienie Wyzwolenia [mumukszu] oraz gotowość do wstąpienia na prowadzącą do niego ścieżkę wskazywaną przez Śri Ramanę i do podążania nią. Tacy ludzie mogą ze studiowania tych nauk wynieść największą korzyść, uchwycić ich głębsze poziomy i docenić wartość.
Dla tych natomiast, którzy przystępują do lektury motywowani jedynie intelektualną ciekawością, nauki tutaj zawarte będą jednymi z wielu - które pewnie prędko zapomną – a głębsze aspekty pouczeń pozostaną dla nich same z siebie zakryte.

Prosimy o niekojarzenie naszej strony z popularnym obecnie ruchem neo-Adwaity, od którego zdecydowanie się odcinamy, a który posługuje się - nader często powierzchownie czy niepoprawnie zinterpretowanymi - naukami Śri Ramany, czasami wykorzystując również postać Bhagawana i jego autorytet do uwiarygadniania swojej lekkiej i łatwej pop-duchowości, obiecującej każdemu szybkie i bezwysiłkowe zdobywanie duchowych szczytów, która jest mocno rozbieżna z autentyczną ścieżką Śri Ramany.
Imaginowanie sobie duchowych szczytów a ich realne zdobywanie to dwie zupełnie różne rzeczy, wymagające całkowicie odmiennych metod, narzędzi i postaw.

Kiedykolwiek na naszych stronach używamy słowa „duchowość” w odniesieniu do nauk Ramany Maharishi nigdy nie mówimy o światach energetycznych, astralnych, równoległych, innych wymiarach, zaświatach ani innych podobnych sferach; nie mówimy też o bytach sfery te zamieszkujących (nazywanych przez niektórych „duchami”) czy jakiejkolwiek interakcji z nimi.

Duchowość u Ramany Maharishi jest odmiennej natury, a jego ścieżka nie wiedzie ani przez te sfery, ani do nich.

Ostrzeżenie:

Znajdujące się na naszych stronach nauki są w przeważającej części adresowane do dojrzałych duchowo aspirantów ukierunkowanych na poważną, prowadzącą do Wyzwolenia praktykę [atma-sadhana]; przez pozostałych mogą być odbierane jako zbyt radykalne, bezkompromisowe czy śmiałe; mogą okazać się dla nich nieuchwytne, trudne lub wręcz niemożliwe do przyswojenia i mogą być przez nich całkowicie błędnie, nieraz opacznie interpretowane.
Przedstawiona na tych stronach duchowość jest duchowością wschodnią - dlatego, z uwagi na istotne różnice kulturowe, dla osób o silnie zachodniej umysłowości prezentowane tutaj podejścia, postawy i pouczenia mogą być niezrozumiałe, nieakceptowalne czy niepokojące, mogą być odbierane jako dalece radykalne, dziwaczne, ekscentryczne itp.

Nie jest zamiarem naszych stron nawracanie kogokolwiek na jakiekolwiek poglądy, wpływanie na zmianę czyjegokolwiek światopoglądu czy nakłanianie kogokolwiek do wiary w cokolwiek.

Każdy czytający zamieszczone w serwisie mahajoga.org informacje czyni to wyłącznie na swoją własną odpowiedzialność, mając w każdej chwili możliwość przerwania lektury i opuszczenia strony. Podobnie każdy korzystający w jakikolwiek sposób z informacji w tym serwisie zawartych czyni to wyłącznie na swoją własną odpowiedzialność.

Osoby cierpiące na choroby psychiczne powinny możliwość studiowania naszych stron skonsultować z właściwym lekarzem i nie powinny wykonywać żadnych opisanych tutaj praktyk, ćwiczeń czy medytacji bez wiedzy i zgody lekarza.

Ani autor serwisu internetowego mahajoga.org ani jego administrator ani właściciel domeny nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody mogące być następstwem lektury znajdujących się na tych stronach tekstów czy wykorzystania informacji na nich zawartych.

________________
(1) Pod pojęciami: "serwis internetowy mahajoga.org", "serwis mahajoga.org", "strona mahajoga.org", "nasza strona", "nasze strony" i "te strony" należy rozumieć stronę główną oraz wszystkie związane z nią podstrony udostępniane z domeny mahajoga.org

Ochrona przed spamem

Kontakt.


Wszystkich zainteresowanych kontaktem w sprawach związanych z nauką Śri Ramany lub nauczaną przez niego praktyką prosimy o email na adres: vichara.marga.pl@gmail.com Będziemy również wdzięczni za wskazanie ewentualnych literówek czy innych błędow na stronie.

Jeśli nasze strony były dla Ciebie pomocne w Twoich duchowych poszukiwaniach i jeśli masz ochotę o tym do nas napisać, to śmiało - przyjmiemy to z radością i złożymy u stóp Bhagawana.

O nas.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Jeżeli człowiek eksponuje się pragnąc być docenianym przez innych, sam niepotrzebnie pozbawia się ochrony i tworzy przeszkody na drodze praktyki duchowej [sadhany], którą podąża”.

~ Śri Ramana Maharishi


-----------------------------------------------------------------------------------------------------Pragnienie anihilacji ego jest właściwą oznaką atma-sadhany. Jednak uznanie i bycie docenianym przez innych są rzeczami, które są korzystne wyłącznie dla ego. Dlatego jeżeli ktoś przejawia chęć bycia uznawanym i docenianym oznacza to, że nie chce zniszczyć ego. Z tego powodu Śri Ramana mówi, że ten, kto żywi pragnienie bycia cenionym, sam sobie tworzy przeszkody na drodze sadhany. Jeśli zatem atma-sadhana ma przebiegać bez przeszkód i ma być skutecznie chroniona, lepiej jest żeby aspirant prowadził życie pozostając w nieznanym miejscu i sam będąc nieznanym.

~ Sri Sadhu Om w komentarzu do powyższego pouczenia.


Podziękowania.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zgodzili się na przekład i umieszczenie na naszych stronach tłumaczeń książek lub artykułów, których są autorami bądź do których posiadają prawa. Dziękujemy w imieniu własnym i czytelników korzystających z tych tekstów. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bibliografia.


Maha Yoga, Sri Ramanasramam, 2002.
Nauka Szri Ramana Mahariszi, Pegaz, 1993.
Lepiej jest słuchać spokojnych słów Mędrców – część I, Rozmowy ze Śri Ramana Mahariszim, Omer, 2004.
Lepiej jest słuchać spokojnych słów Mędrców – część II, Kim jestem?, Omer,2004.
Istota Pouczenia, przekład i opracowanie Ramanadom Polska.
Małżeńska Girlanda Liter, przekład i opracowanie Ramanadom Polska.
Fabula Rasa, Czytelnik, 1984.
Oto, Czytelnik, 1984.
Samorealizacja - poznanie Absolutu, Stowarzyszenie Sathya Sai, 2001.
Final Talks, David Goodman Avadhuta Fundation, 2006.
Klejnot Mądrości Wschodu, Borgis, 1998.
Living By The Words Of Bhagavan, Sri Annamalai Swami Ashram Trust, 2008
Spotkania z Mędrcem, Pracownia Arkadia, 2007.
No mind, I am the Self, Sri Lakshmana Ashram, 2005
Joga, encyklopedia, Brama - Książnica Włóczęgów i Uczonych, 2004
Czym Jestem? - Nauki Mistrza Nisargadatty, RAVI, 2006
The Collected Works of Sri Ramana Maharshi, Sri Ramanasramam, 2007
Sri Ramanopadesa Noonmalai, Sri Ramana Kshetra, Tiruvannamalai, 2007
Joga Vasisthy - Rzeczywistość wyzwolona, Anupaja, 2008
Bhagawad Gita - Pieśń Pana, Biblioteka Polsko-Indyjska, 1956
The Path of Sri Ramana part I, by Sri Sadhu Om, Sri Ramana Kshetra, Kanvashrama Trust, Tiruvannamalai, 2006
The Path of Sri Ramana part II, by Sri Sadhu Om, Sri Ramana Kshetra, Kanvashrama Trust, Tiruvannamalai, 2006
Day by day with Bhagavan, Sri Ramanasramam, 2002
Guru Ramana, Sri Ramanasramam, 2003
The most direct and rapid means to eternal bliss, The Freedom Religion Press, 2006
The Mountain Path - kwartalnik wydawany przez Sri Ramanasramam
Saranagathi - newsletter wydawany przez Sri Ramanasramam
Guru Vachaka Kovai, ArunachalaRamana Book Trust, 2013
Padamalai, David Godman Avadhuta Fundation, 2004
Wiweka-ćudamani, przekład Stefan Ziębiński, biblitekajogi3.pl
Viveka-chudamani, Advaita Ashrama, 1921
Sadhanai Saram, The Mountain Path, April 1984 - April 1985

Na stronie (np. w sekcji "Słowa Mędrców") wykorzystano również fragmenty niektórych z ww. utworów, głównie jako przytoczenia znajdujących się tam pouczeń.


Ochrona przed spamem